BIU Campaign
המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות באוניברסיטת בר-אילן מציעה קורסים בעברית, בלשונות שמיות נוספות ובאשורולוגיה. לימודי העברית מכוונים להכשרת תלמידים בתחומים כמו לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים, מסורות העברית, העברית החדשה, העברית ולשונות היהודים; פונולוגיה, מורפולוגיה, תחביר, סמנטיקה, פרגמטיקה, חקר השיח, לקסיקולוגיה, לקסיקוגרפיה, המשך...
יצירת קשר