תואר שני

לפירוט הדרישות ראו:

להורדת המסמך המכיל את התוכן הכתוב מטה, לחצו על השורה הכחולה.

דרישות המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות - תשפ"ב - תואר שני

 

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

 

ראש המחלקה:

פרופ' מיכאל ריז'יק

פרופסור אמריטוס:

 א' חזן, מ' סוקולוף, י' קליין, א' שורצולד, ש' שרביט

פרופסור:

 י' הנשקה, ז' לבנת, ג"נ פורד, מ' ריז'יק, ר' שמש-ריסקין

מרצה בכיר:

 נ' איילי-דרשן

מורה בכיר:

מורה:

ר' דילמון

נ' ברנשטיין

כתובת אתר האינטרנט של המחלקה:

http://hebrew.biu.ac.il

דואר אלקטרוני:

Hebrew-Languages.dept@mail.biu.ac.il

טלפון:

5318226/253

שעות קבלת קהל:

11.00–13.00

שעות קבלה טלפוניות:

8.00–15.00

 

 

תחומי ההתמחות העיקריים של מורי המחלקה

ד"ר נגה איילי-דרשן

לשונות ותרבויות המזרח הקרוב הקדום

פרופ' יהודית הנשקה

לשון חכמים, לשונות היהודים, ערבית יהודית, עברית בת-זמננו ועברית מזרחית

פרופ' זהר לבנת

תחביר וסמנטיקה של העברית החדשה, פרגמטיקה, חקר השיח, לשון ומשפט

פרופ' ג'יימס נתן פורד

ארמית (ארמית בבלית, מנדאית, סורית), קערות השבעה, מאגיה יהודית בתקופת התלמוד והגאונים, המאגיה במזרח הקדום, אוגריתית, לשון המקרא

פרופ' מיכאל ריז'יק

לשון חז"ל, לשון ימי הביניים, מסורות הלשון העברית, האיטלקית היהודית, לשונות היהודים, הלשון והספרות האיטלקית של ימי הביניים, הרנסנס והברוק

פרופ' רבקה שמש-ריסקין

לשון חז"ל, תחביר, חקר השיח, סמנטיקה ופרגמטיקה, קבוצות פעלים

 

 

לימודי התואר השני

לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:

א.

מסלול ישיר לתלמידים מצטיינים המשולב בלימודי התואר הראשון

ב.

מסלול רגיל לאחר קבלת התואר הראשון

 

 

בכל אחד מן המסלולים קיימות שתי תוכניות לימודים: האחת עם תזה והאחרת ללא תזה.

 

א. המסלול הישיר לתואר השני

 

המסלול הישיר לתואר השני מיועד לתלמידים מצטיינים. ההצטרפות למסלול זה מתבצעת לקראת סיום שנה ב' של התואר הראשון. למסלול זה יוכלו להצטרף תלמידים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 85 ומעלה בקורסים בלשון עברית בשנים א' וב', באישור ראש המחלקה. הלומדים במסלול הישיר ייגשו לבחינות במועד א'. ממוצע ציונים גבוה נדרש בכל שנות הלימוד.

תלמידים שלא יעמדו באמות המידה הנדרשות למסלול הישיר, או שיחליטו להפסיק את לימודיהם לקראת התואר השני, יוכלו לקבל תואר ראשון אחרי שלוש שנים אם ימלאו את חובות התואר הראשון כנדרש במסלול הרגיל.

הלימודים מתקיימים בעיקר במסגרת חד-חוגית כדלקמן:

 

מסלול ישיר עם תזה

 

מכסת השעות והסמינריונים:

30 ש"ש (60 נ"ז)

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי לשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

14 ש"ש (28 נ"ז)

לימודי תואר שני כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל עם תזה", ובכללם שתי עבודות סמינריוניות בנושאים שונים ובהדרכת שני מרצים

סה"כ

52 ש"ש (104 נ"ז)

 

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנה א'

10 ש"ש (20 נ"ז)

 

קורסי חובה (כמפורט בדרישות למסלול דו-חוגי – שנה א')

וכן ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]; שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים). פרטים על הפטור מן הקורס ראו בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

שנה ב'

10 ש"ש (20 נ"ז)

 

קורסי חובה (כמפורט בדרישות למסלול דו-חוגי שנה ב')

שנים ב' וג'  13 ש"ש (26 נ"ז)    קורסי בחירה

שנה ג'       5 ש"ש (10 נ"ז)      קורסי חובה (כמפורט דרישות למסלול דו-חוגי – שנה ג')

                8 ש"ש (16 נ"ז)      לימודים מקורסים לתואר שני (בכלל זה סמינריון וקורסים במחלקות אחרות  – בתיאום

                                           עם ראש המחלקה)

 

שימו לב: סטודנטים במסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש (92 נ"ז): 30 ש"ש (60 נ"ז) מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש (16 נ"ז) מקורסי התואר השני + 8 ש"ש (16 נ"ז) בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.

שנה ד'

6 ש"ש (12 נ"ז)

לימודים מקורסים לתואר שני + עבודת גמר

 

 

 

הערות:

  1. חובת השתתפות בקולוקויום המחלקתי ובפורום לתלמידי מחקר חלה על כל הסטודנטים של המסלול הישיר משנה ג' ומעלה.
  2. השלמות וחובת שפות זרות ראו בסוף לימודי התואר השני.

 

מסלול ישיר ללא תזה

 

מכסת השעות והסמינריונים:

30 ש"ש (60 נ"ז)

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי הלשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

18 ש"ש (36 נ"ז)

לימודי תואר שני כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל ללא תזה". מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש עבודות סמינריוניות בנושאים שונים בהדרכת שני מרצים לפחות.

סה"כ      

56 ש"ש (112 נ"ז)

 

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנים א', ב' ו-ג'

ראו לימודים במסלול ישיר עם תזה, וכן ראו את הנאמר שם ב"שימו לב".

שנה ד'

10 ש"ש (20 נ"ז) לימודים מקורסים לתואר שני

 

 

 

הערות:

1. על חובות הסטודנטים לתואר השני בלימודי האנגלית ראו בסוף לימודי התואר השני.

 

2. סטודנטים לתואר השני במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

 

3. באישור ראש המחלקה או באישור היועץ למסלול הישיר יוכלו סטודנטים לתואר השני במסלול ללא תזה להמיר קורסים במחלקה בקורסים ממחלקות אחרות.

 

4. חובת השתתפות בקולוקויום המחלקתי חלה על כל הסטודנטים במסלול הישיר משנה ג' ומעלה.

 

שימו לב: סטודנטים במסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש (92 נ"ז): 30 ש"ש (60 נ"ז) מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש (16 נ"ז) מקורסי התואר השני + 8 ש"ש (16 נ"ז) בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.

\

 

ב. המסלול הרגיל

 

מסלול רגיל עם תזה

 

במסלול עם תזה מוצעים חמישה כיווני לימוד:

1. לשון המקרא

2. לשון חכמים

3. לשון ימי הביניים

4. העברית החדשה ורקעה

5. לימודי לשונות שמיות

 

מכסת השעות והסמינריונים:

14 ש"ש (28 נ"ז)      קורסים המשותפים לכל הסטודנטים וקורסים של כיוון הלימוד הנבחר, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות בנושאים שונים ובהדרכת שני מרצים; הקורסים יילמדו במחלקה ולעיתים גם במחלקות אחרות, לפי קביעת ראש המחלקה והמנחה.

השתתפות בקולוקויום המחלקתי ובפורום לתלמידי המחקר במשך כל שנות הלימודים

 

סטודנט אשר לא הגיש את עבודת הגמר שלו עד סוף שנת לימודיו השנייה, יחויב בכל שנה בשמיעת קורס אחד במחלקה עד להגשת עבודתו.

 

פירוט הלימודים:

א. לימודים משותפים לכל התחומים

4 ש"ש (8 נ"ז) – שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים);                       

                      לסטודנטים המתמחים בעברית החדשה – 2 ש"ש (4 נ"ז) בלבד

1 ש"ש (2 נ"ז) – הדרכה לכתיבה מדעית

 

ב. לימודים על פי כיווני הלימוד

בכיווני הלימוד 1. לשון המקרא, 2. לשון חכמים ו-3. לשון ימי הביניים

7 ש"ש (14 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

2 ש"ש (4 נ"ז) העברית החדשה

סה"כ: 9 ש"ש (18 נ"ז)

 

בכיוון הלימוד 4. העברית החדשה ורקעה

4 ש"ש (8 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

7 ש"ש (14 נ"ז) העברית החדשה

סה"כ: 11 ש"ש (22 נ"ז)

 

בכיוון הלימוד 5. לימודי לשונות שמיות

בכיוון זה רשאי לבחור בוגר התואר הראשון בכיוון ב' (לימודי הלשונות השמיות) או בוגר לשון עברית במסלול חד-חוגי בכיוון זה. סטודנטים אחרים יחויבו בלימודי השלמה בתחום זה מקורסי התואר הראשון.

 

2–4 ש"ש (4–8 נ"ז) שפות שמיות

5–7 ש"ש (10–14 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

סה"כ: 9 ש"ש (18 נ"ז)

 

עבודת הגמר תיכתב בכיוון הלימוד.

הערות כלליות:

1.

בהסכמת ראש המחלקה ניתן להרכיב תוכנית לימודים מיוחדת (שלא לפי הכיוונים המוצעים לעיל, אך בהיקף שווה), המותאמת להתעניינותו האישית של הסטודנט ולכישוריו.

2.

סטודנטים המתמחים בכיוון תנ"ך– שפות שמיות וכן סטודנטים המשתתפים בלימודי התואר השני הקשורים ללימודי השפות השמיות במחלקות אחרות (היסטוריה כללית, תולדות ישראל ועוד) יקבעו את תוכנית לימודיהם בתיאום בין שתי המחלקות.

3.

בהסכמת ראש המחלקה יוכלו סטודנטים לתואר השני להשתתף בקורס בחירה של התואר הראשון במחלקה ללשון שלא למדו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון כחלק מדרישות הלימודים לתואר השני.

 

 

 

מסלול רגיל ללא תזה

 

מכסת השעות והסמינריונים:

הסטודנט ילמד 18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

 

2–4 ש"ש (4–8 נ"ז)                שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים)

1 ש"ש (2 נ"ז)

הדרכה לכתיבה מדעית

13–15 ש"ש (26–30 נ"ז)

קורסי בחירה, ובהם: קורס בלשני על רקע טקסטים מתקופת חז"ל, קורס בלשני על רקע טקסטים מימי הביניים וקורס מתקדם מתחום העברית החדשה או הבלשנות הכללית. ניתן לבחור בקורס בחירה אחד במחלקה ללשון שמיועד לתואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש עבודות סמינריוניות בנושאים שונים בהדרכת שני מרצים לפחות (בתיאום עם המחלקה אפשר לבחור סמינריון אחד במחלקה אחרת). הסמינריונים יילמדו בהיקף שנתי או סמסטריאלי.

 

 

במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

 

השלמות

  1. סטודנט שלמד במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני, יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "מן המניין בתנאי". בשנה הראשונה ללימודיו יחויב הסטודנט בהשלמות של 6 ש"ש (12 נ"ז): סמנטיקה לקסיקלית (1 ש"ש [2 נ"ז]), סמנטיקה של המשפט (1 ש"ש [2 נ"ז]) וקורסי בחירה מלימודי התואר הראשון שלא נכללו בתוכנית לימודיו לקראת התואר הראשון (4 ש"ש [8 נ"ז]). יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

ב.   סטודנט שלמד תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע ראשי במוסד אחר אפשר שיחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני.

ג.   סטודנט שלמד תואר ראשון במקצוע שאינו לשון עברית יחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

שפות זרות
  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני סטודנטים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני וכן בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים" מן האוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.
  2. שפה זרה נוספת: סטודנטים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת, לפי המלצת המנחה. נדרשת ידיעה ברמת מתחילים (בדרך כלל 4 ש"ש [8 נ"ז]) באחת מן השפות: גרמנית, צרפתית, ספרדית, רוסית, לדינו, יידיש או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני הסטודנט. אם לא יתקיימו קורסים של לימודי שפות באוניברסיטה במהלך שנות לימודיו של הסטודנט לתואר, לא תחול עליו חובת לימוד שפות זרות.

 

 

מסלול ללא תזה לבוגרי עריכת לשון

 

המסלול מיועד לבוגרי לימודי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר-אילן.

הסטודנט ילמד 16 ש"ש (32 נ"ז) בשנה אחת לבחירה מן הקורסים לתואר השני, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות בהדרכת שני מרצים שונים. ניתן לבחור בקורס בחירה אחד במחלקה ללשון שמיועד לתואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

בוגר לימודי תעודה בעריכת לשון שלא למד לשון עברית בתואר הראשון יחויב ב-4 ש"ש (8 נ"ז) השלמות על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

סטודנטים במסלול זה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

אם הסטודנט יסיים את כל לימודיו בשנה אחת, הוא יקבל הפחתה בשכר הלימוד (160% במקום 200% שכר לימוד).

 

שפות זרות

  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני סטודנטים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני וכן בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים" מן האוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.
  2. שפה זרה נוספת: סטודנטים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת. נדרשת ידיעה ברמת מתחילים (בדרך כלל 4 ש"ש [8 נ"ז]) באחת מן השפות: גרמנית, ספרדית, רוסית, לדינו, יידיש או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני הסטודנט. אם לא יתקיימו קורסים של לימודי שפות באוניברסיטה במהלך שנות לימודיו של הסטודנט לתואר, לא תחול עליו חובת לימוד שפות זרות.