תואר ראשון

לימודי התואר הראשון

הדרישות לתואר הראשון

מטרת המחלקה היא להכין את תלמידיה למחקר ולהוראה אקדמית ולהכשיר מורים להוראת הלשון העברית בבתי הספר העל-יסודיים. בוגרי המחלקה יוכלו להתמחות בתחומים קרובים במסגרת לימודי תעודה במקצועות האלה: עריכת לשון ומתורגמנות.

 

מסלולי הלימוד בתואר הראשון:

1)

מסלול חד-חוגי (נקרא בעבר: מורחב) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות (נכללים בו לימודי חובה ובחירה במחלקה וכן לימודים במחלקות אחרות);

2)

מסלול דו-חוגי (נקרא בעבר: דו-ראשי לא מובנה) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן במחלקה אחרת שאינה מרשימת המחלקות המנויה במסלול הדו-חוגי המובנה;

3)

מסלול דו-חוגי מובנה (נקרא בעבר: דו-ראשי מובנה) – נלמד במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות וכן באחת מן המחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים, ערבית ולימודי מידע וספרנות.

 

לתלמידים מצטיינים תינתן האפשרות להירשם למסלול ישיר (מקוצר) ללימודי התואר השני.

 

 

הדרישות למסלול החד-חוגי

 

תנאי הקבלה למסלול זה:

 

א)

לנרשמים לשנה א' – ציון של 90 לפחות במקצוע עברית בתעודת הבגרות.

 

ב)

תלמידים שהשיגו ממוצע של 80 ומעלה בלימודי שנה א' יוכלו להתקבל למסלול החד-חוגי בשנה ב'.

 

 

כיווני הלימוד

א)

הלשון העברית

ב)

לימודי לשונות שמיות

 

 

כיוון א' – הלשון העברית

ההתמחות בכיוון א' מטרתה להרחיב ולהעמיק את ידיעותיו של התלמיד בלשון העברית לתקופותיה ולהרחיב את אופקיו גם בשפות שמיות וגם בתחומים אחרים מן המקצועות הגובלים בלשון העברית.

רוב לימודיו של התלמיד יהיו במחלקה וחלקם במחלקות אחרות. הלימודים בכיוון זה מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר.

על התלמיד ללמוד 46 ש"ש (92 נ"ז) מתוך קורסי החובה וקורסי הבחירה של המחלקה, וכן עליו לעמוד בדרישות המחלקה בלימודי העזר.

 

לימודי הבחירה (בשנה ב' ומעלה)

התלמיד ילמד 21 ש"ש (42 נ"ז) מקורסי הבחירה, ביניהם 10 ש"ש (20 נ"ז) לפחות מקורסי הבחירה של המחלקה. הקורסים ייבחרו מתקופות שונות או מתחומים שונים של הלשון העברית. אחד מן הקורסים צריך להיות סמינריון מן המחלקה או ממחלקה אחרת.

לימודים במחלקות אחרות  11 ש"ש (22 נ"ז)

 

 

7–11 ש"ש (14–22 נ"ז) במחלקות: אנגלית, תנ"ך, תלמוד, ספרות עם ישראל ולימודי ארץ ישראל – הקורסים יילמדו מתוך רשימת הקורסים המוצעת.

לימודי ערבית: התלמידים ילמדו בשנה א' במחלקה לערבית ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]) וכן ערבית למתקדמים או קורס אחר בן 2–4 ש"ש (4–8 נ"ז). 4 ש"ש (8 נ"ז) של ערבית למתחילים נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים, והשעות האחרות (2 או 4 ש"ש [4 או 8 נ"ז]) נמנות במסגרת 46 ש"ש (92 נ"ז) הנדרשות לתואר. כן קיימת אפשרות ללמוד קורס ערבית למתחילים בן 6 ש"ש (12 נ"ז) במחלקה לערבית – שעות אלה יוכרו כלימודים כלליים, והן אינן נמנות במסגרת השעות הנדרשות לתואר.

סמינריונים

התלמיד יכתוב שלוש עבודות סמינריוניות: בשנה ב' – סמינריון בעברית החדשה, ובשנה ג' – פרקים בלשון המקרא וסמינריון נוסף מן המחלקה או ממחלקה אחרת. יש ללמוד את הסמינריונים אצל מרצים שונים, וחובה למסור את הסמינריון של שנה ב' עד תום שנת הלימודים.

 

הערות כלליות ראה בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

 

פירוט קורסי חובה

 

שנה א'

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

 

 

12104

יסודות התחביר למתמחים א'

 1

תרגיל

 

 

12107

יסודות התחביר למתמחים ב'

1

תרגיל

יסודות התחביר למתמחים א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

תרגיל

 

 

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

 

 

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

 

 

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

תרגיל

 


מבוא לבלשנות כללית

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

 


תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

 תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

 

 

12209

תחביר הלשון העברית

 1

הרצאה


יסודות התחביר למתמחים

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

 

 

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

 

 

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

 

 

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

סמינריון בעברית החדשה תחביר הלשון העברית

 

 

 

 

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

 

ההתמחות בכיוון זה מטרתה להעמיק את ידיעותיו של התלמיד בלשון העברית לתקופותיה ולהעניק לו הכשרה יסודית בלשונות שמיות עתיקות, כגון: אכדית, אוגריתית וארמית לניביה.

על התלמיד ללמוד 46 ש"ש (92 נ"ז) מקורסי החובה ומקורסי הבחירה, וכן עליו לעמוד בדרישות המחלקה בלימודי העזר. חלק מן הלימודים מתקיימים במחלקה וחלקם במחלקות אחרות: תנ"ך, לימודי ארץ ישראל ותולדות ישראל.

על התלמיד ללמוד 6 ש"ש (12 נ"ז) ערבית למתחילים. שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

 

הדרישות למסלול דו-חוגי

 

תלמידים שעמדו בדרישות המחלקה לשנה א' יוכלו לבחור בשנה השנייה באחד מכיווני הלימוד:

א)

הלשון העברית

ב)

לימודי לשונות שמיות

 

 

הלימודים מורכבים מלימודי חובה, מלימודי בחירה ומלימודי עזר (סה"כ לימודי החובה + לימודי הבחירה:

 27 ש"ש [54 נ"ז]).

 

כיוון א' – הלשון העברית

על התלמיד ללמוד 25 ש"ש (50 נ"ז) של קורסי חובה ו-2 ש"ש (4 נ"ז) מקורסי הבחירה.

לימודי ערבית: על התלמיד ללמוד במחלקה לערבית ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

כיוון ב' – לימודי לשונות שמיות

על התלמיד ללמוד 27 ש"ש (54 נ"ז)., מתוכן לימודי בחירה של 4 ש"ש (8 נ"ז) מתחום הלשונות השמיות.

 

הערות כלליות ראו בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

 

פירוט קורסי חובה

 

שנה א'

 

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

 

 

12104

יסודות התחביר למתמחים א'

 1

תרגיל

 

 

12107

יסודות התחביר למתמחים ב'

1

תרגיל

יסודות התחביר למתמחים א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

1

תרגיל

 

 

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

 

 

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

 

 

12134

בלשנות כללית ופונטיקה

 1

תרגיל

 


מבוא לבלשנות כללית

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה

 

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

ערבית למתחילים

תורת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

 

 

12209

תחביר הלשון העברית

 1

הרצאה


יסודות התחביר למתמחים

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

 

 

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

 

 

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

 

 

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

 סמינריון בעברית החדשה
תחביר הלשון העברית

 

 

 

 

הדרישות למסלול הדוחוגי מובנה

 

למסלול זה יתקבלו תלמידים הלומדים במקביל במחלקות: תנ"ך, ספרות עם ישראל, בלשנות אנגלית, תולדות ישראל ויהדות זמננו, תלמוד, תושבע"פ, לימודים קלסיים, ערבית ולימודי מידע וספרנות.

היקף לימודי הלשון העברית במסלול זה הוא 25 ש"ש (50 נ"ז): 24 ש"ש (48 נ"ז) קורסי חובה + 1 ש"ש (2 נ"ז) קורס בחירה.

על התלמיד ללמוד במחלקה לערבית ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]). שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים.

 

הערות כלליות ראו בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

 

פירוט קורסי חובה

 

שנה א'

 

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

דרישות קדם

דרישות משלימות

 

12100

תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 2

תרגיל

 

 

12104

יסודות התחביר למתמחים א'

 1

תרגיל

 

 

12107

יסודות התחביר למתמחים ב'

 

תרגיל

יסודות התחביר למתמחים א'

 

12108

הדרכה ביבליוגרפית

 1

תרגיל

 

 

12110

תולדות הלשון העברית

 1

הרצאה

 

 

12116

מבוא לבלשנות שמית

 1

הרצאה

 

ערבית למתחילים

12120

תורת ההגה

 1

הרצאה

 

 תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים

 ערבית למתחילים

12132

מבוא לבלשנות כללית

 1

הרצאה

 

 

   

 

   

 

שנה ב'

12202

תורת הצורות א'

 1

הרצאה


תורת הניקוד ויסודות הלשון

ערבית למתחילים

תרת ההגה

 

12203

תורת הצורות ב'

 1

הרצאה

 

 

12209

תחביר הלשון העברית

 1

הרצאה


יסודות התחביר למתמחים

 

12214

ארמית מקראית והמקורות הקרובים לה

 2

תרגיל

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12220

לשון חכמים

 1

הרצאה

 

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12222

לשון חכמים

 1

תרגיל

 לשון חכמים 12220

 תורת הצורות א'

 תורת הצורות ב'

12231

טקסטים מקראיים

 1

תרגיל

 

תחביר הלשון העברית

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12234

סמינריון בעברית החדשה

 2

סמינריון

 

 תחביר הלשון העברית

תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

12290

בחינת בקיאות

 

בחינה

 

 

שנה ג'

12303

סמנטיקה לקסיקלית

 1

הרצאה

 

 

12304

סמנטיקה של המשפט

 1

הרצאה

 

 

12315

טקסטים בעברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12410

פרקים בלשון המקרא

 2

סמינריון

 תורת הצורות א'

תורת הצורות ב'

 סמינריון בעברית החדשה תחביר הלשון העברית

 

 

 

הערות כלליות – דרישות לכל המסלולים

 

1)

כל תלמידי המחלקה ללשון העברית מחויבים בקורס "הבעה וסגנון לתלמידי לשון" (1 ש"ש [2 נ"ז]).

2)

ציון המעבר בקורס "ערבית למתחילים" הוא 66. תלמיד שהשיג ציון 66 ומעלה בבחינת הבגרות בערבית (בהיקף של 3 יחידות לפחות) פטור מלימודי ערבית למתחילים. תלמיד שנבחן בשתי יחידות בבחינת הבגרות בערבית והשיג ציון 66 לפחות יחויב בבחינה בלבד. תלמידי המחלקה לערבית פטורים מלימודי ערבית למתחילים.

הזכאים לפטור חייבים להירשם לקורס ולהגיש בכתב בקשה לפטור ביחידת הסטטוס.

3)

במסגרת לימודי היסוד ביהדות ילמדו תלמידי המחלקה בשנים א' ו-ב' קורס אחד במסגרת לימודי תלמוד וקורס שני במסגרת לימודי תנ"ך, לפי הנחיית המחלקה בהתאם לקורסים שיוצעו בכל שנה. תלמידות המדרשה לבנות ותלמידי המכון הגבוה לתורה פטורים מחובה זו. תלמידים אחרים בעלי רקע מוגבר ביהדות יגישו בקשה לפטור לראש המחלקה, וכל בקשה תידון לגופה.

4)

ציון המעבר בקורסי שנה א' "תורת הניקוד ויסודות הלשון למתמחים" ו"יסודות התחביר למתמחים א'" הוא 80.

5)

תלמידי המחלקה חייבים לעמוד באמצע שנה ב' בבחינת הבקיאות על פי הרשימה הביבליוגרפית המתפרסמת על ידי מזכירות המחלקה.

6)

הנרשמים לסמינריון בשנה ב' חייבים להירשם במקביל לקורס "תורת הצורות א' וב'" ולקורס "תחביר הלשון העברית". המעבר לסמינריון בשנה ג' מותנה בעמידה בדרישות המחלקה לשנים א'-ב' ובדרישות הסמינריון לשנה ב'.

 

 

 

מסלול ישיר ללימודי התואר השני

 

מסלול זה הוא מסלול ישיר (מקוצר) לתלמידים מצטיינים, המשלב לימודי תואר ראשון ותואר שני. פרטים להלן בפרק "לימודי התואר השני". פרטים נוספים על סדרי הלימודים, דרישות כלליות והליכי רישום מצויים בחוברת "מסלול ישיר לתואר שני" שבהוצאת המזכירות האקדמית.