תואר שני ללא תזה

מסלול רגיל ללא תזה

מכסת השעות והסמינריונים:

הסטודנט ילמד 18 ש"ש (36 נ"ז) כמפורט להלן:

2–4 ש"ש (4–8 נ"ז)                 שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים)

1 ש"ש (2 נ"ז)                         הדרכה לכתיבה מדעית

13–15 ש"ש (26–30 נ"ז)         

קורסי בחירה, ובהם: קורס בלשני על רקע טקסטים מתקופת חז"ל, קורס בלשני על רקע טקסטים מימי הביניים וקורס מתקדם מתחום העברית החדשה או הבלשנות הכללית. ניתן לבחור בקורס בחירה אחד במחלקה ללשון שמיועד לתואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש עבודות סמינריוניות בנושאים שונים בהדרכת שני מרצים לפחות (בתיאום עם המחלקה אפשר לבחור סמינריון אחד במחלקה אחרת). הסמינריונים יילמדו בהיקף שנתי או סמסטריאלי.

במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

השלמות

  1. סטודנט שלמד במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני, יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "מן המניין בתנאי". בשנה הראשונה ללימודיו יחויב הסטודנט בהשלמות של 6 ש"ש (12 נ"ז): סמנטיקה לקסיקלית (1 ש"ש [2 נ"ז]), סמנטיקה של המשפט (1 ש"ש [2 נ"ז]) וקורסי בחירה מלימודי התואר הראשון שלא נכללו בתוכנית לימודיו לקראת התואר הראשון (4 ש"ש [8 נ"ז]). יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

ב.   סטודנט שלמד תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע ראשי במוסד אחר אפשר שיחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני.

ג.   סטודנט שלמד תואר ראשון במקצוע שאינו לשון עברית יחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

שפות זרות
  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני סטודנטים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני וכן בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים" מן האוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.
  2. שפה זרה נוספת: סטודנטים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת, לפי המלצת המנחה. נדרשת ידיעה ברמת מתחילים (בדרך כלל 4 ש"ש [8 נ"ז]) באחת מן השפות: גרמנית, צרפתית, ספרדית, רוסית, לדינו, יידיש או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני הסטודנט. אם לא יתקיימו קורסים של לימודי שפות באוניברסיטה במהלך שנות לימודיו של הסטודנט לתואר, לא תחול עליו חובת לימוד שפות זרות.

מסלול ללא תזה לבוגרי עריכת לשון

המסלול מיועד לבוגרי לימודי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר-אילן.

הסטודנט ילמד 16 ש"ש (32 נ"ז) בשנה אחת לבחירה מן הקורסים לתואר השני, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות בהדרכת שני מרצים שונים. ניתן לבחור בקורס בחירה אחד במחלקה ללשון שמיועד לתואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

בוגר לימודי תעודה בעריכת לשון שלא למד לשון עברית בתואר הראשון יחויב ב-4 ש"ש (8 נ"ז) השלמות על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

סטודנטים במסלול זה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

אם הסטודנט יסיים את כל לימודיו בשנה אחת, הוא יקבל הפחתה בשכר הלימוד (160% במקום 200% שכר לימוד).

שפות זרות

  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני סטודנטים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני וכן בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים" מן האוניברסיטאות בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.
  2. שפה זרה נוספת: סטודנטים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת. נדרשת ידיעה ברמת מתחילים (בדרך כלל 4 ש"ש [8 נ"ז]) באחת מן השפות: גרמנית, ספרדית, רוסית, לדינו, יידיש או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני הסטודנט. אם לא יתקיימו קורסים של לימודי שפות באוניברסיטה במהלך שנות לימודיו של הסטודנט לתואר, לא תחול עליו חובת לימוד שפות זרות.