מסלול ישיר לתואר שני בלשון עברית

/

מסלול זה הוא מסלול ישיר (מקוצר) לסטודנטים מצטיינים, המשלב לימודי תואר ראשון ותואר שני. 

ההצטרפות למסלול זה מתבצעת לקראת סיום שנה ב' של התואר הראשון. למסלול זה יוכלו להצטרף סטודנטים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 85 ומעלה בקורסים בלשון עברית בשנים א' וב', באישור ראש המחלקה. הלומדים במסלול הישיר ייגשו לבחינות במועד א'. ממוצע ציונים גבוה נדרש בכל שנות הלימוד.

סטודנטים שלא יעמדו באמות המידה הנדרשות למסלול הישיר, או שיחליטו להפסיק את לימודיהם לקראת התואר השני, יוכלו לקבל תואר ראשון אחרי שלוש שנים אם ימלאו את חובות התואר הראשון כנדרש במסלול הרגיל.

הלימודים מתקיימים בעיקר במסגרת חד-חוגית כדלקמן:

א. מסלול ישיר עם תזה

מכסת השעות והסמינריונים:

30 ש"ש (60 נ"ז)

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי לשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

14 ש"ש (28 נ"ז)

לימודי תואר שני כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל עם תזה", ובכללם שתי עבודות סמינריוניות בנושאים שונים ובהדרכת שני מרצים

סה"כ

52 ש"ש (104 נ"ז)

 

הדרישות בכל שלבי הלימוד:

שנה א'

10 ש"ש (20 נ"ז)

 

קורסי חובה (כמפורט בדרישות למסלול דו-חוגי – שנה א')

וכן ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]; שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים). פרטים על הפטור מן הקורס ראו בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

שנה ב'

10 ש"ש (20 נ"ז)

 

קורסי חובה (כמפורט בדרישות למסלול דו-חוגי שנה ב')

שנים ב' וג'  13 ש"ש (26 נ"ז)    קורסי בחירה

שנה ג'       5 ש"ש (10 נ"ז)      קורסי חובה (כמפורט דרישות למסלול דו-חוגי – שנה ג')

                8 ש"ש (16 נ"ז)      לימודים מקורסים לתואר שני (בכלל זה סמינריון וקורסים במחלקות אחרות  – בתיאום

                                           עם ראש המחלקה)

 

שימו לב: סטודנטים במסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש (92 נ"ז): 30 ש"ש (60 נ"ז) מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש (16 נ"ז) מקורסי התואר השני + 8 ש"ש (16 נ"ז) בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.

שנה ד'

6 ש"ש (12 נ"ז)

לימודים מקורסים לתואר שני + עבודת גמר

 

הערות:

  1. חובת השתתפות בקולוקויום המחלקתי ובפורום לתלמידי מחקר חלה על כל הסטודנטים של המסלול הישיר משנה ג' ומעלה.
  2. השלמות וחובת שפות זרות ראו בסוף לימודי התואר השני.

 

ב. מסלול ישיר ללא תזה

מכסת השעות והסמינריונים:

30 ש"ש (60 נ"ז)

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי הלשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

18 ש"ש (36 נ"ז)

לימודי תואר שני כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל ללא תזה". מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש עבודות סמינריוניות בנושאים שונים בהדרכת שני מרצים לפחות.

סה"כ      

56 ש"ש (112 נ"ז)

 

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנים א', ב' ו-ג'

ראו לימודים במסלול ישיר עם תזה, וכן ראו את הנאמר שם ב"שימו לב".

שנה ד'

10 ש"ש (20 נ"ז) לימודים מקורסים לתואר שני

 

הערות:

1. על חובות הסטודנטים לתואר השני בלימודי האנגלית ראו בסוף לימודי התואר השני.

 

2. סטודנטים לתואר השני במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

 

3. באישור ראש המחלקה או באישור היועץ למסלול הישיר יוכלו סטודנטים לתואר השני במסלול ללא תזה להמיר קורסים במחלקה בקורסים ממחלקות אחרות.

 

4. חובת השתתפות בקולוקויום המחלקתי חלה על כל הסטודנטים במסלול הישיר משנה ג' ומעלה.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר השני במסלולים השונים

 

השלמות

1. סטודנט שלמד במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני, יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "מן המניין בתנאי". בשנה הראשונה ללימודיו יחויב הסטודנט בהשלמות של 6 ש"ש (12 נ"ז): סמנטיקה לקסיקלית (1 ש"ש [2 נ"ז]), סמנטיקה של המשפט (1 ש"ש [2 נ"ז]) וקורסי בחירה מלימודי התואר הראשון שלא נכללו בתוכנית לימודיו לקראת התואר הראשון (4 ש"ש [8 נ"ז]). יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

ב.   סטודנט שלמד תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע ראשי במוסד אחר אפשר שיחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני.

ג.   סטודנט שלמד תואר ראשון במקצוע שאינו לשון עברית יחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

שפות זרות

  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני סטודנטים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני. לקבלת מידע יש לפנות לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.
  2. שפה זרה נוספת: סטודנטים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת, לפי המלצת המנחה. נדרשת ידיעה ברמת מתחילים (בדרך כלל 4 ש"ש [8 נ"ז]) באחת מן השפות: גרמנית, צרפתית, ספרדית, רוסית, לדינו, יידיש או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני הסטודנט. אם לא יתקיימו קורסים של לימודי שפות באוניברסיטה במהלך שנות לימודיו של הסטודנט לתואר, לא תחול עליו חובת לימוד שפות זרות.

שימו לב: סטודנטים במסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש (92 נ"ז): 30 ש"ש (60 נ"ז) מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש (16 נ"ז) מקורסי התואר השני + 8 ש"ש (16 נ"ז) בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.