מסלול ישיר לתואר שני

מסלול ישיר ללימודי התואר השני

מסלול זה הוא מסלול ישיר (מקוצר) לתלמידים מצטיינים, המשלב לימודי תואר ראשון ותואר שני. פרטים להלן בפרק "לימודי התואר השני". פרטים נוספים על סדרי הלימודים, דרישות כלליות והליכי רישום מצויים בחוברת "מסלול ישיר לתואר שני" שבהוצאת המזכירות האקדמית.             

 

א. המסלול הישיר לתואר השני

המסלול הישיר לתואר השני מיועד לתלמידים מצטיינים. ההצטרפות למסלול זה מתבצעת לקראת סיום שנה ב' של התואר הראשון. למסלול זה יוכלו להצטרף תלמידים מצטיינים בעלי ממוצע ציונים 85 ומעלה בקורסים בלשון עברית בשנים א' וב', באישור ראש המחלקה. הלומדים במסלול הישיר ייגשו לבחינות במועד א'. ממוצע ציונים גבוה נדרש בכל שנות הלימוד.

תלמידים שלא יעמדו באמות המידה הנדרשות למסלול הישיר, או שיחליטו להפסיק את לימודיהם לקראת התואר השני, יוכלו לקבל תואר ראשון אחרי שלוש שנים אם ימלאו את חובות התואר הראשון כנדרש במסלול הרגיל.

הלימודים מתקיימים בעיקר במסגרת חד-חוגית כדלקמן:

 

מסלול ישיר עם תזה

מכסת השעות והסמינריונים:

30 ש"ש (60 נ"ז)

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי לשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

14 ש"ש (28 נ"ז)

לימודי תואר שני כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל עם תזה", ובכללם שתי עבודות סמינריוניות בנושאים שונים ובהדרכת שני מרצים

סה"כ

52 ש"ש (104 נ"ז)

 

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנה א'

10 ש"ש (20 נ"ז)

 

קורסי חובה (כמפורט בדרישות למסלול דו-חוגי – שנה א')

וכן ערבית למתחילים (4 ש"ש [8 נ"ז]; שעות אלה נחשבות במסגרת הלימודים הכלליים). פרטים על הפטור מן הקורס ראו בדרישות לכל המסלולים בעמוד האחרון של לימודי התואר הראשון.

שנה ב'

10 ש"ש (20 נ"ז)

 

קורסי חובה (כמפורט בדרישות למסלול דו-חוגי שנה ב')

שנים ב' וג'  13 ש"ש (26 נ"ז)    קורסי בחירה

שנה ג'       5 ש"ש (10 נ"ז)      קורסי חובה (כמפורט דרישות למסלול דו-חוגי – שנה ג')

                8 ש"ש (16 נ"ז)      לימודים מקורסים לתואר שני (בכלל זה סמינריון וקורסים במחלקות אחרות  – בתיאום

                                           עם ראש המחלקה)

 

שימו לב: סטודנטים במסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש (92 נ"ז): 30 ש"ש (60 נ"ז) מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש (16 נ"ז) מקורסי התואר השני + 8 ש"ש (16 נ"ז) בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.

שנה ד'

6 ש"ש (12 נ"ז)

לימודים מקורסים לתואר שני + עבודת גמר

 

הערות:

  1. חובת השתתפות בקולוקויום המחלקתי ובפורום לתלמידי מחקר חלה על כל הסטודנטים של המסלול הישיר משנה ג' ומעלה.
  2. השלמות וחובת שפות זרות ראו בסוף לימודי התואר השני.

 

מסלול ישיר ללא תזה

מכסת השעות והסמינריונים:

30 ש"ש (60 נ"ז)

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש (16 נ"ז)

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי הלשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

18 ש"ש (36 נ"ז)

לימודי תואר שני כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל ללא תזה". מתוכם יכתוב הסטודנט שלוש עבודות סמינריוניות בנושאים שונים בהדרכת שני מרצים לפחות.

סה"כ      

56 ש"ש (112 נ"ז)

 

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנים א', ב' ו-ג'

ראו לימודים במסלול ישיר עם תזה, וכן ראו את הנאמר שם ב"שימו לב".

שנה ד'

10 ש"ש (20 נ"ז) לימודים מקורסים לתואר שני

 

הערות:

1. על חובות הסטודנטים לתואר השני בלימודי האנגלית ראו בסוף לימודי התואר השני.

 

2. סטודנטים לתואר השני במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום על חומר ביבליוגרפי שייקבע על ידי המחלקה.

 

3. באישור ראש המחלקה או באישור היועץ למסלול הישיר יוכלו סטודנטים לתואר השני במסלול ללא תזה להמיר קורסים במחלקה בקורסים ממחלקות אחרות.

 

4. חובת השתתפות בקולוקויום המחלקתי חלה על כל הסטודנטים במסלול הישיר משנה ג' ומעלה.

 

שימו לב: סטודנטים במסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש (92 נ"ז): 30 ש"ש (60 נ"ז) מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש (16 נ"ז) מקורסי התואר השני + 8 ש"ש (16 נ"ז) בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.