תואר שני עם תזה

מסלול רגיל עם תזה

במסלול עם תזה מוצעים חמישה כיווני לימוד:

1. לשון המקרא

2. לשון חכמים

3. לשון ימי הביניים

4. העברית החדשה ורקעה

5. לימודי לשונות שמיות

 

מכסת השעות והסמינריונים:

14 ש"ש (28 נ"ז)      קורסים המשותפים לכל הסטודנטים וקורסים של כיוון הלימוד הנבחר, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות בנושאים שונים ובהדרכת שני מרצים; הקורסים יילמדו במחלקה ולעיתים גם במחלקות אחרות, לפי קביעת ראש המחלקה והמנחה.

השתתפות בקולוקויום המחלקתי ובפורום לתלמידי המחקר במשך כל שנות הלימודים

 

סטודנט אשר לא הגיש את עבודת הגמר שלו עד סוף שנת לימודיו השנייה, יחויב בכל שנה בשמיעת קורס אחד במחלקה עד להגשת עבודתו.

 

פירוט הלימודים:

א. לימודים משותפים לכל התחומים

4 ש"ש (8 נ"ז) – שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים);                        

                      לסטודנטים המתמחים בעברית החדשה – 2 ש"ש (4 נ"ז) בלבד

1 ש"ש (2 נ"ז) – הדרכה לכתיבה מדעית

 

ב. לימודים על פי כיווני הלימוד

בכיווני הלימוד 1. לשון המקרא, 2. לשון חכמים ו-3. לשון ימי הביניים

7 ש"ש (14 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

2 ש"ש (4 נ"ז) העברית החדשה

סה"כ: 9 ש"ש (18 נ"ז)

 

בכיוון הלימוד 4. העברית החדשה ורקעה

4 ש"ש (8 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

7 ש"ש (14 נ"ז) העברית החדשה

סה"כ: 11 ש"ש (22 נ"ז)

 

בכיוון הלימוד 5. לימודי לשונות שמיות

בכיוון זה רשאי לבחור בוגר התואר הראשון בכיוון ב' (לימודי הלשונות השמיות) או בוגר לשון עברית במסלול חד-חוגי בכיוון זה. סטודנטים אחרים יחויבו בלימודי השלמה בתחום זה מקורסי התואר הראשון.

 

2–4 ש"ש (4–8 נ"ז) שפות שמיות

5–7 ש"ש (10–14 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

סה"כ: 9 ש"ש (18 נ"ז)

 

עבודת הגמר תיכתב בכיוון הלימוד.

 

הערות כלליות:

1.

בהסכמת ראש המחלקה ניתן להרכיב תוכנית לימודים מיוחדת (שלא לפי הכיוונים המוצעים לעיל, אך בהיקף שווה), המותאמת להתעניינותו האישית של הסטודנט ולכישוריו.

2.

סטודנטים המתמחים בכיוון תנ"ך– שפות שמיות וכן סטודנטים המשתתפים בלימודי התואר השני הקשורים ללימודי השפות השמיות במחלקות אחרות (היסטוריה כללית, תולדות ישראל ועוד) יקבעו את תוכנית לימודיהם בתיאום בין שתי המחלקות.

3.

בהסכמת ראש המחלקה יוכלו סטודנטים לתואר השני להשתתף בקורס בחירה של התואר הראשון במחלקה ללשון שלא למדו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון כחלק מדרישות הלימודים לתואר השני.