תואר שני עם תזה בלשון עברית

מסלול רגיל עם תזה

במסלול עם תזה מוצעים חמישה כיווני לימוד:

1. לשון המקרא

2. לשון חכמים

3. לשון ימי הביניים

4. העברית החדשה ורקעה

5. לימודי לשונות שמיות

 

מכסת השעות והסמינריונים:

14 ש"ש (28 נ"ז)      קורסים המשותפים לכל הסטודנטים וקורסים של כיוון הלימוד הנבחר, מתוכם יכתוב הסטודנט שתי עבודות סמינריוניות בנושאים שונים ובהדרכת שני מרצים; הקורסים יילמדו במחלקה ולעיתים גם במחלקות אחרות, לפי קביעת ראש המחלקה והמנחה.

השתתפות בקולוקויום המחלקתי ובפורום לתלמידי המחקר במשך כל שנות הלימודים

 

סטודנט אשר לא הגיש את עבודת הגמר שלו עד סוף שנת לימודיו השנייה, יחויב בכל שנה בשמיעת קורס אחד במחלקה עד להגשת עבודתו.

 

פירוט הלימודים:

א. לימודים משותפים לכל התחומים

4 ש"ש (8 נ"ז) – שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים);                        

                      לסטודנטים המתמחים בעברית החדשה – 2 ש"ש (4 נ"ז) בלבד

1 ש"ש (2 נ"ז) – הדרכה לכתיבה מדעית

 

ב. לימודים על פי כיווני הלימוד

בכיווני הלימוד 1. לשון המקרא, 2. לשון חכמים ו-3. לשון ימי הביניים

7 ש"ש (14 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

2 ש"ש (4 נ"ז) העברית החדשה

סה"כ: 9 ש"ש (18 נ"ז)

 

בכיוון הלימוד 4. העברית החדשה ורקעה

4 ש"ש (8 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

7 ש"ש (14 נ"ז) העברית החדשה

סה"כ: 11 ש"ש (22 נ"ז)

 

בכיוון הלימוד 5. לימודי לשונות שמיות

בכיוון זה רשאי לבחור בוגר התואר הראשון בכיוון ב' (לימודי הלשונות השמיות) או בוגר לשון עברית במסלול חד-חוגי בכיוון זה. סטודנטים אחרים יחויבו בלימודי השלמה בתחום זה מקורסי התואר הראשון.

 

2–4 ש"ש (4–8 נ"ז) שפות שמיות

5–7 ש"ש (10–14 נ"ז) מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

סה"כ: 9 ש"ש (18 נ"ז)

 

עבודת הגמר תיכתב בכיוון הלימוד.

 

טבלה של החובות האקדמיות לתואר השני במסלולים השונים

 

השלמות

1. סטודנט שלמד במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני, יוכל להתקבל ללימודי התואר השני במעמד "מן המניין בתנאי". בשנה הראשונה ללימודיו יחויב הסטודנט בהשלמות של 6 ש"ש (12 נ"ז): סמנטיקה לקסיקלית (1 ש"ש [2 נ"ז]), סמנטיקה של המשפט (1 ש"ש [2 נ"ז]) וקורסי בחירה מלימודי התואר הראשון שלא נכללו בתוכנית לימודיו לקראת התואר הראשון (4 ש"ש [8 נ"ז]). יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

ב.   סטודנט שלמד תואר ראשון בלשון עברית כמקצוע ראשי במוסד אחר אפשר שיחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני.

ג.   סטודנט שלמד תואר ראשון במקצוע שאינו לשון עברית יחויב בלימודי השלמה על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

שפות זרות

  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני סטודנטים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני. לקבלת מידע יש לפנות לאתר היחידה לאנגלית כשפה זרה.
  2. שפה זרה נוספת: סטודנטים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת, לפי המלצת המנחה. נדרשת ידיעה ברמת מתחילים (בדרך כלל 4 ש"ש [8 נ"ז]) באחת מן השפות: גרמנית, צרפתית, ספרדית, רוסית, לדינו, יידיש או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני הסטודנט. אם לא יתקיימו קורסים של לימודי שפות באוניברסיטה במהלך שנות לימודיו של הסטודנט לתואר, לא תחול עליו חובת לימוד שפות זרות.

הערות כלליות:

1.

בהסכמת ראש המחלקה ניתן להרכיב תוכנית לימודים מיוחדת (שלא לפי הכיוונים המוצעים לעיל, אך בהיקף שווה), המותאמת להתעניינותו האישית של הסטודנט ולכישוריו.

2.

סטודנטים המתמחים בכיוון תנ"ך– שפות שמיות וכן סטודנטים המשתתפים בלימודי התואר השני הקשורים ללימודי השפות השמיות במחלקות אחרות (היסטוריה כללית, תולדות ישראל ועוד) יקבעו את תוכנית לימודיהם בתיאום בין שתי המחלקות.

3.

בהסכמת ראש המחלקה יוכלו סטודנטים לתואר השני להשתתף בקורס בחירה של התואר הראשון במחלקה ללשון שלא למדו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון כחלק מדרישות הלימודים לתואר השני.