פרופסור מן המניין

פרופ' זהר לבנת

דוא"ל
Zohar.Livnat@biu.ac.il
משרד
בניין יהדות 410, חדר 04
תחומי עניין

פרגמטיקה, אירוניה לשונית, חקר השיח, סמני שיח, עברית מדוברת, תחביר וסמנטיקה של vעברית החדשה, רטוריקה, לשון ומשפט.

שעות קבלה
לפי תיאום מראש
  מחקר

  תחביר וסמנטיקה של העברית החדשה, חקר השיח, פרגמטיקה, רטוריקה, לשון ומשפט.

  קורסים

  תחביר, סמנטיקה, טקסטים בעברית החדשה, מבוא לחקר השיח, פרקים בפרגמטיקה, שפה ופוליטיקה, עברית החדשה לאור דקדוק התבניות, נושאים מתקדמים בסמנטיקה ובפרגמטיקה, הדרכה לכתיבה מדעית

  פרסומים

  ספרים

  זהר לבנת, הרטוריקה של המאמר המדעי: הלשון וקהיליית השיח, אוניברסיטת בר אילן 2010.

  Livnat, Zohar, Dialogue, Science and Academic Writing, Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2012

  זהר לבנת, יסודות תורת המשמעות: סמנטיקה ופרגמטיקה, האוניברסיטה הפתוחה 2013.

  זהר לבנת, מצחיק זה לא: האירוניה הלשונית כפרקטיקה של שיח, רסלינג 2022.

   

  ספרים – עריכה

  אפרים חזן וזהר לבנת (עורכים), לשון חכמים והתחומים הנושקים לה (מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, הוצאת אוניברסיטת בר אילן תש"ע.

  Livnat, Zohar, Shukrun-Nagar, Pnina, & Hirsch, Galia. (Eds.). The Discourse of Indirectness: Cues, voices and functions. John Benjamins Publishing Company, 2020

   

  מאמרים

  לבנת, זהר ומאיר סלע, "האפוזיציה - היחס השלישי?" לשוננו נ"ט (1) תשנ"ו, עמ' 70-57.

  לבנת, זהר, "על 'הלוואי העצמאי' - סוג מיוחד של לוואי שאינו נלווה", חלקת לשון 21, תשנ"ו, עמ' 28-25.

  לבנת, זהר, " 'כמובן', 'כידוע', 'בקיצור': על כוחם הרטורי של תיאורי משפט אחדים ",ספר הדסה קנטור, רמת גן תשנ"ו, עמ' 116-111.

  סוברן, תמר וזהר לבנת, "תוארי פועל בסיומת - ית  בעברית החדשה", בלשנות עברית 43 תשנ"ח, עמ' 52-43.

  לבנת, זהר, "בין עובדות לשקרים: מודאליות בשיח העיתונאי הארגומנטטיבי", חלקת לשון 26 תשנ"ח, עמ' 55-48.

  לבנת, זהר, "המודאליות של הספק, ביטוייה הלשוניים וכוחה הרטורי", מחקרים בלשון העברית העתיקה והחדשה לכבוד מנחם צבי קדרי, עורך: ש' שרביט, אוניברסיטת בר אילן תשנ"ט, ע"מ 354-345.

  לבנת, זהר, "הפיסוק כאמצעי רטורי", בלשנות עברית 46 תש"ס, עמ' 79-69.

  לבנת, זהר, "תיאורי משפט מתחמים", ספר רפאל ניר, מחקרים בתקשורת בבלשנות ובהוראת לשון, עורכות: א' שורצולד, ש' בלום-קולקה, ע' אולשטיין, הוצאת כרמל, ירושלים תש"ס, עמ' 376-370.

  לבנת, זהר, "'אולי' בעברית של ימינו: היבטים רטוריים", חלקת לשון 32-29, תש"ס-תשס"א, עמ' 261-242.

  לבנת, זהר, "על מידע משתמע ומניפולציות רגשיות", סקריפט 2 תשס"א, עמ' 148-133.

  לבנת, זהר, "'בעיני + צ"ש" בלשון המקרא: תיאור המעריך", בית מקרא א (קסד) תשס"א, עמ' 79-68.

  לבנת, זהר, סקירה על הספר "חקירות בסמנטיקה מושגית" מאת תמר סוברן, בלשנות עברית 49, תשס"א, עמ' 105-103.

  שלזינגר, יצחק וזהר לבנת, "לשונן של דבקיות הרכב (סטיקרים) - עיון מילוני, תחבירי וסגנוני", ספר בן-ציון פישלר, מחקרים בלשון העברית ובהוראתה, עורכים: אורה (רודריג) שורצולד ורפאל ניר, אבן-יהודה: רכס 2001, עמ' 292-277.

  Livnat, Zohar, “Ulay – From Biblical Hebrew to Modern Hebrew: A Semantic-Textual Approach”, Hebrew Studies XLII 2001, pp. 81-104.

  Livnat, Zohar and Tamar Sovran, “Creativity vs. Meaningfulness in Adverbial Derivation”, Folia Linguistica XXXV/3-4 2002, pp. 299-312.

  לבנת, זהר, "על לשון, משפט וצדק חברתי", תעודה יח תשס"ב, עמ' 199-177.

  לבנת, זהר ואילאיל יציב, "מאפיינים סמנטיים, פרגמטיים וטקסטואליים של קשר הסיבה "כי" בעברית החדשה הדבורה והכתובה", בלשנות עברית 51-50 תשס"ב, עמ' 66-51.

  לבנת, זהר ויצחק שלזינגר, "קרבות רחוב: הרטוריקה של דבקיות הרכב בישראל", סקריפט 6-5 תשס"ג, עמ' 80-59.

  לבנת, זהר, סקירה על הספר "לשון בסביבותיה, שפה בהקשריה" מאת צבי שראל, סקריפט 6-5 תשס"ג, עמ' 194-192.

  לבנת, זהר, "עיונים בשיח המשפטי הפרשני: 'משמעות המשפט', 'משמעות המבע' ו'משמעות הדובר'", העברית שפה חיה ג, עורכים: רנה בן שחר וגדעון טורי, תל אביב 2003, עמ' 206-191.

  Livnat, Zohar, “From Epistemic Modality to Deontic Modality: Evidence from Hebrew”, Folia Linguistica Historica XXIII/1-2 2003, pp. 107-114.

  Livnat, Zohar and Il-il Yatziv, “Causality and Justification: The Causal Marker Ki in Spoken Hebrew”, Revue de Semantique et Pragmatique 13 2003, pp. 99-119.

  לבנת, זהר, "האירוניה והמבנה הלשוני של המבע", למ"ד לאיל"ש, קובץ מחקרים במלאות שלושים שנה לאגודה הישראלית לבלשנות שימושית, עורכים: י' שלזינגר ומ' מוצ'ניק, תשס"ד, עמ' 140-151.

  לבנת, זהר ואורלי קיים, "הציטוט כאמצעי רטורי בפסקי הדין של בית המשפט בישראל", בלשנות עברית 54 תשס"ד, עמ' 52-37.

  Livnat, Zohar, "Argumentation in a Complex Action Game: A Court Judgement as a Dialogic Suasive Text", Studies in Communication Sciences, Special issue: Argumentation in Dialogic interaction, June 2005, pp. 203-214.

  Livnat, Zohar, “On verbal irony, meta-linguistic knowledge and echoic interpretation”, Pragmatics & Cognition 12:1 2004, pp. 57-70.

  Wolf-Monzon, Tamar and Zohar Livnat, "The Poetic Codes of Rechovot Ha-nahar ("Streets of the River")", Shofar: An Interdisciplinary Journal of Jewish Studies 23 (2) 2005, pp. 19-33.

  וולף-מונזון, תמר וזהר לבנת, "'אני שב לביטויי כנפח לסדנו': כבילות ויצרניות בלשונו של אורי צבי גרינברג", ביקורת ופרשנות 38 תשס"ה, עמ' 305-331.

  לבנת, זהר, "דחייה ישירה ודחייה עקיפה", חלקת לשון 36 תשס"ה-תשס"ו, עמ' 111-122.

  יציב, אילאיל וזהר לבנת, "קוהרנטיות בשיח דבור: עיון בתפקידיו של סמן השיח "אז"", העברית שפה חיה ד', 2006, עמ' 189-175.

  Livnat, Zohar, "La rhétorique de l'objectivité: le rôle de l'auteur dans l’écriture scientifique", Questions de Communication 9, 2006, pp. 95-121.

  Livnat, Zohar, "Gender online in Hebrew: New technology, old language", In: Thüne, E., C. Bazzanella and S. Leonardi (Eds.) Gender, Language and New Literacy: A Multilingual Analysis, London: Continuum, 2006, Ch. 11, pp. 169-181.

  לבנת, זהר, "ארגומנטציה בשיח המדעי: תפקידם של מבני ויתור", חלקת לשון 38-37 תשס"ו-תשס"ז, עמ' 84-75.

  לבנת, זהר, "לשאלת נוכחות הדובר בטקסט המדעי", העברית ואחיותיה ו-ז, תשס"ז, עמ' 115-139.

  וולף-מונזון, תמר וזהר לבנת, "'רטוריקה ומוסיקה ב'רחובות הנהר'", רחובות הנהר לאורי צבי גרינברג – מחקרים ותעודות, סדרת 'אפקי מחקר', עורכים: אבידב ליפסקר ותמר וולף-מונזון, הוצאת אוניברסיטת בר-אילן תשס"ז,104-87.

  לבנת, זהר ואילאיל יציב, "חזרות עצמיות בשיח מונולוגי דבור", דברי המפגשים ה-20-22 של החוג הישראלי לבלשנות, חוברת 16 (2007). http://www.israling.org/2007proceedings.html

  לבנת, זהר, "'מתפקיד קונספטואלי לתפקיד פרוצדורלי: מעמדו של הצירוף 'מה שנקרא' בשיח הדבור", בלשנות עברית 62-63, תשס"ט, עמ' 200-183.

  לבנת, זהר, "אנטומיה של עמימות ממלכתית: מבט לשוני-רטורי על "נאום ההתנתקות", בתוך: מילה בסלע: רטוריקה עכשיו, עורך: יהושע גתי, מכללת עמק יזרעאל תשס"ט, עמ' 87-65.

  לבנת, זהר, "סמני השיח בעברית של ימינו – מבט סינכרוני ודיאכרוני", 250 שנות עברית חדשה, עורך: חיים א' כהן, הוצאת האקדמיה ללשון העברית תשס"ט, עמ' 211-227.

  Livnat, Zohar, "The concept of scientific fact: Perelman and Beyond", Argumentation 23 (3), 2009, pp. 375-386.

  Livnat, Zohar, Review of: Yael Maschler, Metalanguage in Interaction: Hebrew Discourse Markers. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009. Language in Society 40 (5).

  Livnat, Zohar, "Impersonality and grammatical metaphors in scientific discourse: The rhetorical perspective", LIDIL 41, 2010, pp. 103-119.

  לבנת, זהר, "הלכה או מציאות? לשאלת הבינוני במשפט הסוגי המודלי", חלקת לשון 41 תש"ע, עמ' 46-36.

  לבנת, זהר ואילאיל יציב, "חזרות וצירי ניגוד בנרטיב דבור", העברית שפה חיה ה', 2010, עמ' 291-277.

  Livnat, Zohar, "Making analogy work in the public arena", Journal of Language and Politics 10:2, 2011, pp. 227-247.

  Livnat, Zohar, "Quantity, truthfulness, and ironic effect", Language Sciences 33:2, 2011, pp. 305-315.

  Livnat, Zohar (2011). Review of: Yael Maschler, Metalanguage in Interaction: Hebrew Discourse Markers. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins, 2009. Language in Society 40 (5), 652-655.

  Bronstein, Ilan, Nelson, Noa, Livnat, Zohar and Ben-Ari, Rachel, "Rapport in negotiation: The contribution of the verbal channel", Journal of Conflict Resolution 56 (6), 2012, pp. 1089-1115.

  לבנת, זהר וכהן, אסתר. (2011). "שפת המקצועות: ידע לשוני וביטויו במקצועות לימוד שונים בחטיבת הביניים", סקירה מוזמנת כחומר רקע לעבודת ועדת שפה ואוריינות.  http://education.academy.ac.il/Uploads/BackgroundMaterials/Hebrew/langu….

  לבנת, ירדן ולבנת, זהר, "על אתוס, פגיעה באתוס ושיקום האתוס: האני העיתונאי בין אמינות לפטריוטיות", פנים 56, 2011, עמ' 88-82.

  לבנת, זהר, "'כמו בסרטים': כוחה הארגומנטטיבי של אנאלוגיה בשיח הציבורי", בתוך: תקשורת כשיח: עיונים בשפה ובמדיה, עורכים: מיכל חמו, מנחם בלונדהיים ותמר ליבס, הוצאת מאגנס 2012, עמ' 222-204.

  לבנת, זהר, "'עכשיו' כסמן שיח: סגמנטציה והבלטת ערך", חלקת לשון 43 תשע"ב, עמ' 366-345.

  לבנת, זהר, "בדרך אל השפה המדעית: הלשון המופשטת בספרי לימוד לחטיבת הביניים", בתוך: השכל-שחם, ע', בורשטיין, ר', עמיר, ע' ואתקין, ה' (עורכות), מזמרת הלשון: עיון ומחקר בחינוך לשוני, ירושלים תשע"ב.

  Livnat, Zohar. 2012. "Follow-ups in a loose argumentative context: The pragmatic effectiveness of figurative analogy". In:  Proceedings of the ESF Strategic Workshop on: Follow-ups across Discourse Domains: A Cross-Cultural Exploration of their Forms and Functions, Würzburg (Germany), 31 May – 2 June 2012, Edited by Anita Fetzer, Elda Weizman and Elisabeth Reber

  http://opus.bibliothek.uni-wuerzburg.de/volltexte/2012/7165/pdf/Fetzer_…

  לבנת, זהר ואילאיל יציב, "חילופים פונקציונאליים של גוף, זמן ומודוס במארג השיח הדבור", בתוך: מוצ'ניק, מ' וצ' סדן (עורכים), מחקרים בלשון העברית ובלשונות היהודים, תשע"ג.

  Livnat, Zohar and Dori-Hacohen, Gonen, "The effect of irony in radio talk-back programs in Israel", in: Fetzer, A. (ed.) The pragmatics of political discourse: Explorations across cultures. John Benjamins 2013, pp. 193-217.

  Livnat, Zohar, "Apposition", in: Geoffrey Khan (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill, 2013.

  Livnat, Zohar, "Parenthesis", in: Geoffrey Khan (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill, 2013.

  Livnat, Zohar, "Intensifier (Modern Hebrew)", in: Geoffrey Khan (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill, 2013.

  Livnat, Zohar, "Rhetoric", in: Geoffrey Khan (ed.). Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Brill, 2013.

  לבנת, זהר, "העברית כשפת מחקר מודרנית", דפים 57, עמ' 94-83.

  Einat, Tomer and Livnat, Zohar, "Words, values and identities: The Israeli Argot (jargon) of prisoners", Israel Studies in Language and Society 6 (1) 2014, pp. 31-58. 

   Livnat, Zohar, "Negotiating scientific ethos in academic controversy", Journal of Argumentation in Context 3 (2) 2014, pp. 126-152

  Livnat, Zohar, "Dialogue on the continuum of confrontation: The dialogic aspect of academic articles", in: Brumme, J. and Lopez Ferrero, C. (Eds.), La ciencia como diálogo entre teorías, textos y lenguas Con la colaboración de FAN Cong. Berlin: Frank & Timme, 2015

  לבנת, זהר, "דיאלוגיות בשיח הפוליטי: אל מי דיבר נתניהו בנאום בר אילן?" חלקת לשון 47 תשע"ה, 142-120.

  לבנת זהר, נועם אמיר ועינת גונן, "סמן השיח 'עכשיו' – היבטים דיסקורסיביים ופרוזודיים", בתוך: עינת גונן (עורכת), תעודה כ"ז: חוקרים עברית מדוברת, תשע"ו, 523-503.

  לבנת זהר, "חקר השיח של העברית", בלשנות עברית 70 תשע"ו, 124-109.

  לבנת זהר, "הצירוף 'מה שקרה' ודומיו כסמני שיח בהתהוות, העברית שפה חיה ז', 2016, 259-241.

  Livnat, Zohar (2016). Review of: Eugen Octav Popa, Thought Experiments in Academic Communication: A Pragma-Dialectical Method for Reconstructing the Argumentative Use of Imaginary Scenarios in Academic Disputes. 2016. Argumentation in Context 5 (3), pp. 348-352.

  Livnat, Zohar, “'There are no words that are ‘clear’ in of themselves': Meta-pragmatic comments and semantic analysis in legal interpretation”. International Journal of Legal Discourse 2 (1), 2017, pp. 154-169.

  לבנת, זהר ואיילת שביט, ניתוח רטורי של נאומים פוליטיים: עקרונות והדגמה מלשונו המטפורית של שמעון פרס", חלקת לשון 50, תשע"ח, 191-163.

  תאומים-בן מנחם, אסתי וזהר לבנת, "'אויבות באהבה': בין מסורת של מחלוקת לבין העדפה להסכמה בחברותות נשים, בלשנות עברית 72, 2018, 153-127.

  Livnat, Zohar and Gonen Dori-Hacohen, “Indexing membership via responding to irony: Communication competence in Israeli radio call-in shows”. Language and Communication 58, 2018, 62-79.

  Te’omim-Ben Menachem, Esti and Zohar Livnat. Desirable and undesirable disagreements: Jewish women studying the talmudic texts. Journal of Pragmatics138, 2018, 30-44.

  Livnat, Zohar and Kohn, Ayelet. Morality, loyalty and eloquence: Conversational challenges and resources in a televised confrontational dialogue. Journal of Language and Politics17(3), 2018, 405-427.

  לבנת, זהר ואילאיל יציב מליבר, "פענוח פרגמטי של כינויי גוף שני יחיד אימפרסונליים, העברית שפה חיה ח, 2018, 196-177.

  Livnat, Zohar & Dori-Hacohen, Gonen. Indexing membership via responses to irony: Communication competence in Israeli radio call-in shows. Language & Communication58, 2018, 62-79.

  Ariely, Moriah, Livnat, Zohar & Yarden, Anat. Analyzing the Language of an Adapted Primary Literature Article. Science & Education, 28(1-2), 2019, 63-85.

  Livnat, Zohar. You bring the steaks, I’ll bring the salad.  In: Fetzer, A. and Weizman, E, The Construction of ‘Ordinariness’ across Media Genres, John Benjamins 2019, 51-72.

  Livnat, Zohar. My refrigerator is as much in the dark as I am. The Discourse of Indirectness: Cues, voices and functions, in: Livnat, Zohar, Shukrun-Nagar, Pnina, & Hirsch, Galia. (Eds.). The Discourse of Indirectness: Cues, voices and functions. John Benjamins 2020, 39-58.

  Teomim-Ben Menachem, Esti, & Livnat, Zohar. Bits of Gold: Women’s Metaphors to Describe Havruta Study. Journal of Jewish Education87(3), 2021, 208-225.

  Yatziv‑Malibert, Il-il & Livnat, Z. Usages non déictiques et impersonnels de la deuxième personne du singulier en hébreu moderne parlé: trois approches. Yod. Revue des études hébraïques et juives, 23, 2021, 113-130.

  ספוקויני, אהלה וזהר לבנת, "מודליות של ריכוך וסיוג בשיח טיעוני המזמין לדיאלוג", העברית שפה חיה ט, 2021, 279-259.

  לבנת, זהר, "לדבר כמו ישראלי.ת: תאוריה ופרקטיקה", מבוא לגיליון המיוחד "לדבר כמו ישראלי.ת", עיונים בשפה וחברה 15, 2022, 36-10.

  שלוסברג, גליה וזהר לבנת, "אסטרטגיות רטוריות לגיבוש קהילת נשים אורתודוקסית בשיעורי דרשות של רבניות-דרשניות בפני קהל נשים" חלקת לשון 55 תשפ"ג, 154-131.

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 21/06/2023