פרופסור חבר

פרופ' רבקה שמש-ריסקין

דוא"ל
Rivka.Shemesh@biu.ac.il
משרד
יהדות (410) חדר 017
תחומי עניין

תחביר, חקר השיח, סמנטיקה ופרגמטיקה של העברית הקלסית (לשון חכמים ולשון המקרא)

שעות קבלה
על פי תיאום מראש
  מחקר

  תחביר, חקר השיח, סמנטיקה ופרגמטיקה של העברית הקלסית (לשון חכמים ולשון המקרא)

  פרסומים

  ספר

  "אמרו חכמים": שיחות של משא ומתן הלכתי במשנה, האקדמיה ללשון העברית, ירושלים, תשפ"ב

   

  מאמרים בכתבי עת ופרקים בספרים

  1. "פועלי האמירה הבסיסיים 'אמר' ו'דיבר' בלשון המשנה", לשוננו 63 ג–ד (תש"ס–תשס"א), עמ' 209–219

  2. "פועלי השאלה והתשובה במשנה ובתוספתא: עיון תחבירי, סמנטי ופרגמטי", בלשנות עברית 49 (תשס"א), עמ' 83–97

  3. About ‘speaking’ that is not ‘saying’: A survey of verbs of speech production in Mishnaic Hebrew, Jewish Quarterly Review 93 1–2 (2002), pp.201–215

  4. "על ההסתרה ועל פועלי ההסתרה במקרא: עיון סמנטי ותחבירי (עם היבטים פרשניים)", מחקרים בלשון ט (תשס"ד), עמ' 257–277

  5. Direct Discourse Markers in Mishnaic Hebrew, Journal of Semitic Studies 51 1 (2006), pp. 45–58

  6. "'בוא בשלום רבי ותלמידי' – צורות הפנייה במשנה ובתוספתא", בתוך: א' ממן, ש' פסברג וי' ברויאר (עורכים), שערי לשון: מחקרים בלשון העברית, בארמית ובלשונות היהודים מוגשים למשה בר-אשר, ירושלים תשס"ח, כרך ב' – לשון חז"ל וארמית, עמ' 286–300

  7. On the Narrative Discourse in Tannaitic Language: An Exploration of the Ma’aseh and Pa’am Ahat Discourse Units, Hebrew Studies 49 (2008), pp. 99–123

  8. Towards a Description of the Narrative Discourse Units in Tannaitic Hebrew, Folia Linguistica Historica 29 1 (2008), pp. 57–85

  9. "המשפט בעל הנושא הסתמי בלשון המשנה", חלקת לשון 41 (תש"ע), עמ' 9–35

  10. "תיאור של ארבעה עניינים תחביריים מלשון המשנה", לשוננו 72 א–ב (תש"ע), עמ' 53–88

  11. The usage of the co-agentive dative pronoun in the Mishnah and Tosefta, Folia Orientalia 47 (2010), pp. 141–179

  12. "יחידת השיח 'מעשה' בלשון המשנה", בתוך: ז' לבנת וא' חזן (עורכים), לשון חכמים והתחומים הנושקים לה מבחר מאמרים לכבוד שמעון שרביט, רמת גן תש"ע, עמ' 213–226

  13. "השימוש בפנייה במשנה ובתוספתא: עיון טקסטואלי, פרגמטי ותחבירי", מחקרים בלשון יג (תשע"א), עמ' 119–137

  14. "'יצאתי תחלה לתור ולדרוש על גדרי השמות והמלות והפעלים אשר באו בספר הקדש' – לגישתו הסמנטית של המלבי"ם בספרו 'יאיר אור'", תעודה כד (תשע"ב) (פנים וכיוונים במדעי היהדות), עמ' קנג–קעו

  15. The proleptic dative pronoun in Tannaitic Language, Folia Orientalia 51 
    (2014), pp. 103-137

  16. The inner object in Biblical Hebrew: Aspects in its description and approaches to its interpretation, Revue Biblique 121 4 (2014), pp. 481-505

  17. "מלשון המקרא ללשון חכמים: השימוש במושא הפנימי", מחקרים בלשון טז (תשע"ה), עמ' 209-246

  18. Towards a description of halakhic give-and-take conversations in the Mishnah, In: E. A. Bar-Asher Siegal and A. J. Koller (eds.), Studies in Mishnaic Hebrew and Related Fields, New Haven and Jerusalem 2017, pp. 265–291 

  19. A fortiori arguments in halachic give-and-take conversations in the Mishnah and Tosefta, Folia Orientalia 56 (2019), pp. 273–333

  20. Adjacency pairs and argumentative steps in the halakhic give-and-take conversations in the Mishnah, Cambridge Semitic Languages and Cultures 2 (2020), pp. 57–95. (In: S. Heijmans [ed.], Studies in Rabbinic Hebrew. Open Book Publishers, Cambridge, 2020)

  21. The argumentative steps in the halakhic give-and-take conversations in the Mishnah and Tosefta: A method to measure the degree of aggressiveness in the conversations, Journal of the Royal Asiatic Society 31 2 (2021), pp. 219–242. doi:10.1017/S1356186320000620

  22. The discourse marker (ma ze) to express rebuking in Mishnaic Hebrew, Journal of Semitic Studies 67 1 (2022), pp. 29–59. doi: 10.1093/jss/fgab02

  23. "עיוני שיח ותחביר בטיעוני קל וחומר בשיחות המשא ומתן ההלכתי במשנה ובתוספתא", לשוננו פד (תשפ"ב), עמ' 157-144 (גרסה עברית מקוצרת של המאמר שהתפרסם ב-Folia Orientalia 56 2019)

  ביקורת ספרים בכתבי עת

  "אסתר בורוכובסקי-בר אבא, הפועל – תחביר, משמעות ושימוש: עיון בעברית בת זמננו [מאמר ביקורת]", בלשנות עברית 54 (תשס"ד), עמ' 97–101

   

  ערך באנציקלופדיה

  Object, In: G. Khan (ed.), Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics, Leiden and Boston 2013, vol. 2, pp. 916–920

  באמצעי התקשורת

   

   

  תאריך עדכון אחרון : 21/06/2023