תקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

 

היחידה להבעה אקדמית ואולפן

טל' 03-5318228

דוא"ל: habaa.unit@biu.ac.il

מיקום: בנין 410, קומת כניסה חדרים 002–003

היחידה פועלת תחת המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות.

תקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

היחידה להבעה אקדמית ואולפן מקיימת שני סוגי קורסים:

1. קורסי הבעה – כתיבה אקדמית לדוברי עברית כשפה ראשונה

"הבעה – כתיבה אקדמית" הוא קורס סמסטריאלי (ארבע שעות בשבוע), ומטרתו לשפר את כושר ההבעה בכתב של הסטודנטים וללמדם את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה.

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית.

פטורים מן הקורס:

1. סטודנטים דוברי עברית כשפה ראשונה, בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות) בבית ספר תיכון המלמד בשפה העברית בלבד. 

2. סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג (המועצה להשכלה גבוהה) בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.

3. סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת בר-אילן או בכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 66 ומעלה.

4. סטודנטים שנבחנו במבחן הפטור בהבעה עברית של היחידה להבעה אקדמית ואולפן באוניברסיטת בר-אילן והשיגו ציון 66 ומעלה.    

5. סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל מוסד אקדמי המוכר על ידי המל"ג.                

הערות:

1. תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית.

2. בעלי תעודת בגרות ישראלית שנבחנו בעברית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות מבחן יע"ל.

מבחן פטור בהבעה עברית

1. מבחן הפטור מקורס הבעה מיועד לתלמידים העומדים לפני שנת לימודים הראשונה, וההשתתפות בו כרוכה בתשלום.

המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן בתאריכים שיפורסמו, ההרשמה באמצעות לינק לתשלום: https://epay.biu.ac.il/ivrit. התשלום – 120 ש"ח, הנרשמים יקבלו את דפי ההדרכה ללימוד לבחינה בפנייה לדוא"ל habaa.unit@biu.ac.il. הציון העובר במבחן הוא 66.                                      

2. תוצאות הבחינה יפורסמו באינבר ולא יימסרו בטלפון.

3. אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

תלמידים הלומדים תואר ראשון במחלקה ללשון העברית לא יורשו להשתתף בבחינת הפטור וילמדו את הקורס הבעה וסגנון המיועד להם במשך סמסטר אחד (ציון עובר בקורס זה הוא 75).

2. קורסי עברית כשפה שנייה

קורסים אלו מיועדים למועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאינה עברית, לסטודנטים העולים החדשים ומן המגזר הערבי והדרוזי ולכל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית למעט מי שכתב את הבחינה הפסיכומטרית בעברית.

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית.

א. לומדי עברית כשפה שנייה ממוינים לקורסים השונים לפי תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית של המרכז הבחינות וההערכה). המועמדים חייבים להיבחן בבחינת יע"ל עם קבלתם לאוניברסיטה ולהתחיל בלימודי עברית כשפה שנייה בשנה הראשונה ללימודיהם.

ב. הפטור מלימודי עברית על בסיס מבחן יע"ל הוא מציון 132 ומעלה.

ג. הקבלה ללימודים לתואר הראשון מותנית בציון של  105 במבחן יע"ל.

   במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה – חד חוגי, עבודה סוציאלית  ורפואה שש שנתי, נדרש ציון 120 ומעלה במבחן יע"ל.

ד. הסטודנטים שציונם במבחן יע"ל הוא 84-104, רשאים להירשם לקורס עברית שיתקיים במהלך חודשי הקיץ שלפני תחילת שנת הלימודים.

   פרטים במזכירות היחידה.

הסטודנטים שציונם גבוה מ-105 אך נמוך מרמת הפטור (ציון 132) יתקבלו ללימודי התואר ויצטרכו ללמוד קורסי עברית (רמות ה', ו') בשנה הראשונה ללימודיהם. ציון עובר (66) ברמה ו' מזכה בפטור בעברית.

ה. נבחני יע"ל - ידע עברית של המרכז הבחינות וההערכה המועמדים מסווגים לפי תוצאות בחינת יע"ל כדלקמן:   

רמה א- מתחילים (6 ש"ש)           (59-50)

רמה ב- קדם-בינוניים (6 ש"ש)     (83-60)

רמה ג- בינוניים (4 ש"ש)            (95-84)

רמה ד- מתקדמים 1 (4 ש"ש)     (104-96)

רמה ה- עברית למתקדמים ה' (2 ש"ש)   (119-105)

רמה ו- עברית למתקדמים ו' (2 ש"ש)      (131-120)

ו.    מועמדים אשר למדו בתיכון בשפה שאינה עברית, וניגשו לבחינה הפסיכומטרית בעברית - פטורים ממבחן יע"ל מבחינת              

       סף הקבלה לאוניברסיטה.   

      עבור מועמדים אלו אשר פטורים מיע"ל, יש שתי אפשרויות להוצאת הפטור בהבעה עברית:

  1. ללמוד בקורס "כתיבה אקדמית" של היחידה להבעה אקדמית ואולפן.
  2. לבצע מבחן פטור "שפה שנייה" אשר מיועד לסטודנטים העולים החדשים והמגזר הערבי והדרוזי.

ז.       התלמידים אשר נבחנו בבחינה הפסיכומטרית בעברית והתלמידים שציונם במבחן יע"ל הוא 130 ומעלה רשאים לגשת למבחן הפטור.

         1.   הציון הפוטר במבחן הפטור הוא 86.

         2.   הבחינה כרוכה בתשלום.

         3.   המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן בתאריכים שיפורסמו, ההרשמה באמצעות לינק לתשלום: לתשלום: https://epay.biu.ac.il/ivrit. התשלום – 120 ש"ח,                 הנרשמים יקבלו את דפי הדרכה ללימוד הבחינה בפנייה ל לדוא"ל habaa.unit@biu.ac.il.

 הציונים יתפרסמו כשבועיים לאחר המבחן ב"מידע אישי לסטודנט" באינבר לסטודנט, ולא יימסרו בטלפון.

  אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

ח.      ציון המעבר מרמה לרמה הוא 66 לפחות. גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו מותנית בציון 66 לפחות.