פרסומים

תשמ"ט, עיוני לשון בפרשות השבוע ובחגי ישראל, מהדורת ניסוי, עריכה: ה' קנטור וי' שלזינגר, המלביה"ד: דליה כהן.

תש"ן, לשון נקייה: דף לשון לרגל שנת הלשון העברית, עריכה: ה' קנטור, ד' גולדברג ונ' נצר.

תש"ן, תש"ס, תכנית הלימודים ללומדי עברית כשפה שנייה, על פי ההמלצות ותכניות הלימודים של משרד החינוך והתרבות, המחלקה לחינוך מבוגרים, עריכה: ד' כהן-גרוס (תש"ן), נ' אילני וא' בישקו (תש"ס).

תשנ"ה, כללי הכתיב חסר הניקוד, עריכה: ל' חרל"פ, ייעוץ מדעי: ג' בירנבאום, י' שלזינגר, נ' אילני וס' שלמה.

תשנ"ח, עיקרי הכללים של הכתיב חסר הניקוד, עריכה: ל' חרל"פ.

תשס"א, שיפור הסגנון, מהדורת ניסוי, עריכה: נ' אילני וד' גולדברג.

תשס"ב, סדר מילים, מהדורת ניסוי, עריכה: נ' אילני, ד' גולדברג וס' שלמה.

תשס"ג, רב שיח: מקומה של הוראת ההבעה באקדמיה, במסגרת יום עיון בנושא "העברית והעולם האקדמי לזכרו של ד"ר צבי בצר ז"ל", ג' בסיוון תשס"ג, אוניברסיטת בר-אילן, עריכה: נ' אילני.

תשס"ו, כיוונים וקיוונים בכתיבה האקדמית, ד' כהן-גרוס, ד' גולדברג ונ' אילניבתוך ד' שוורץ (עורך) אוניברסיטת בר אילן: מרעיון למעש, כרך א: אבני דרך ותולדותיהן של מחלקות, רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן, עמ' 255-245.