תקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

היחידה להבעה אקדמית ואולפן

טל' 03-5318228

דוא"ל: לחץ כאן

פקס' 03-7384169

מיקום: בנין 410, קומת כניסה חדר 1

 

היחידה פועלת תחת המחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

 

תקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

הבעה – כתיבה אקדמית לדוברי עברית כשפה ראשונה

"הבעה –  כתיבה אקדמית" הוא קורס סמסטריאלי (ארבע שעות בשבוע), ומטרתו לשפר את כושר ההבעה בכתב של הסטודנטים וללמדם את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה. הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית.

 

פטורים מן הקורס:

1.             סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).

2.             סטודנטים שלמדו קורס אקדמי הבעה עברית או כתיבה מדעית במסגרת לימודי תואר באוניברסיטה ישראלית                                   בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.

3.             סטודנטים שלמדו קורס כתיבה מדעית במכינה הקדם-אקדמית באוניברסיטת בר אילן בהיקף של שעתיים                                        שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 66 ומעלה.

4.             סטודנטים שלמדו כתיבה מדעית במכינות קדם-אקדמיות באוניברסיטאות אחרות, בהיקף של שעתיים                                             שבועיות במשך שנה והשיגו ציון 76 ומעלה.

5.             סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה עברית מטעם אוניברסיטת בר-אילן (ציון עובר 66).

6.             סטודנטים בעלי תואר ראשון מכל אוניברסיטה או מכללה ישראלית המוכרות ע"י אוניברסיטת בר-אילן.

               

הערות:

1.      תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית.

2.      בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה                                 הפסיכומטרית).

3.      זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי): בעלי תעודת בגרות במגזר הערבי ובמגזר הדרוזי זכאים לפטור                               על סמך ציון 132 ומעלה במבחן יע"ל.

4.      מבחן הפטור מקורס הבעה מיועד לתלמידים העומדים לפני שנת לימודים הראשונה, וההשתתפות בו כרוכה                             בתשלום.                                                                                                                                                         המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן בתאריכים שיפורסמו  ויקבלו שובר תשלום ודפי הדרכה לבחינה. ציון עובר במבחן 66.

5.      תוצאות הבחינה יתקבלו דרך אתר האוניברסיטה ולא יימסרו בטלפון.

6.      אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

7.      כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם החותמת "העתק זהה למקור".

 

תלמידים המתמחים במחלקה ללשון העברית לא יורשו להשתתף בבחינת הפטור וילמדו בקורס הבעה וסגנון המיועד להם במשך סמסטר אחד (ציון עובר בקורס זה הוא 75).

 

עברית כשפה שנייה

קורסים אלו מיועדים לעולים חדשים עד חמש שנים בארץ וכן לסטודנטים מן המגזר הערבי והדרוזי ולכל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית (עד חמש שנים בארץ), למעט מי שכתב את הבחינה הפסיכומטרית בעברית.

 

א.   לומדי עברית כשפה שנייה ממוינים לקורסים השונים לפי תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה                             הפסיכומטרית הארצית), או לפי בחינות המיון הנערכות מפעם לפעם על ידי היחידה.

                 תוצאות מבחני המיון ביחידה תקפות למשך 3 שנים.

                  הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מהבעה עברית.

      הסטודנטים חייבים להיבחן בבחינת יע"ל או בבחינת מיון עם קבלתם לאוניברסיטה ולהתחיל בלימודי

      עברית כשפה שנייה בשנה הראשונה ללימודיהם.

      הקבלה ללימודים לתואר הראשון מותנית בציון של 85 במבחן יע"ל.

      הסטודנטים שציונם נמוך מ-85 יכולים ללמוד קורסי עברית במכינה לעברית, והם יסווגו לרמות על פי

      תוצאות מבחן יע"ל או מבחן המיון במחלקה ללשון העברית.

      הסטודנטים שציונם גבוה מ-85 אך נמוך מרמת הפטור (ציון 132) יתקבלו ללימודי התואר ויצטרכו ללמוד

      קורסי עברית (רמות ה', ו') בשנה הראשונה ללימודיהם. ציון עובר (66) ברמה ו' מזכה בפטור בעברית.

 

ב.      הסטודנטים מסווגים לפי תוצאות בחינת המיון כדלקמן:

        

רמה א –  מתחילים (6 ש"ש)

(0   -  20)

רמה ב –  קדם-בינוניים (6 ש"ש)

(21 -  50)

רמה ג –  בינוניים (4 ש"ש)

(51 -  60)

רמה ד –  מתקדמים 1 (4 ש"ש)

(61 -  70)

רמה ה –  מתקדמים 2 (4 ש"ש)

(71 -  80)

רמה ו –  הבעה ללומדי עברית כשפה שנייה  (2 ש"ש)

 81 ומעלה

 

         אין פטור על סמך ציון במבחן המיון (ראו סעיף ד להלן).

 

ג. זכאי יע"ל (ידע עברית לעולים בפסיכומטרי) –  הסטודנטים מסווגים לפי תוצאות בחינת יע"ל כדלקמן:

        

רמה א –  מתחילים (6 ש"ש)

(0  -   20)

רמה ב –  קדם-בינוניים (6 ש"ש)

(21 -  50)

רמה ג –  בינוניים (4 ש"ש)

(51 -  58)

רמה ד –  מתקדמים 1 (4 ש"ש)

(59 -  83)

רמה ה –  מתקדמים 2 (4 ש"ש)

(84 - 106)

רמה ו –  הבעה ללומדי עברית כשפה שנייה (2 ש"ש)

(107 - 131)

 

    תלמידים שציונם בבחינת יע"ל הוא 132 ומעלה פטורים מלימודי העברית (תלמידי חו"ל ותלמידים מהמגזר                הערבי ומהמגזר הדרוזי בלבד).

 

ד.      התלמידים שציונם במבחן המיון הוא 90 ומעלה רשאים לגשת למבחן הפטור.

         1.   הציון הפוטר במבחן הפטור הוא 86.

         2.   הבחינה כרוכה בתשלום.

         3.   המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן בתאריכים שיפורסמו ויקבלו שובר                                       תשלום ודפי הדרכה לבחינה.

         4.   תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה הקולי, ולא יימסרו

                בטלפון.

               אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

 

ה.   ציון המעבר מרמה לרמה הוא 66 לפחות. גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו מותנית בציון 66

      לפחות.