תקנון היחידה להבעה אקדמית ואולפן

"הבעה - כתיבה אקדמית" לדוברי עברית כשפה ראשונה

"הבעה - כתיבה אקדמית" הוא קורס סמסטריאלי (4 ש"ש) ומטרתו להקנות לסטודנטים את כללי הכתיבה האקדמית. על החייבים בקורס להשתתף בו בשנת הלימודים הראשונה. הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מקורס זה.

פטורים מן הקורס:

 1. סטודנטים בעלי ציון 76 ומעלה בהבעה עברית בתעודת בגרות ישראלית רגילה (2 יחידות).
 2. סטודנטים בעלי ציון  76 ומעלה בהבעה עברית, בבחינת בגרות (5 יחידות) של בתי הספר במגזר הערבי.
 3. סטודנטים שלמדו הבעה עברית או כתיבה מדעית באוניברסיטה ישראלית בהיקף של שעתיים שבועיות במשך שנה וקיבלו ציון 60 ומעלה.
 4. סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינה הקדם-אקדמית בבר-אילן והשיגו ציון 66 ומעלה.
 5. סטודנטים שלמדו הבעה עברית במכינות קדם-אקדמיות באוניברסיטאות אחרות והשיגו ציון 76 ומעלה.
 6. סטודנטים שעמדו בהצלחה בבחינת הפטור בהבעה (ציון עובר - 66).

הערות:

 1. תקנון זה מחייב גם במקרים שבהם נמסרה לתלמיד הודעת פטור בשל טעות מנהלית.
 2. בעלי תעודת בגרות ישראלית לא יוכלו לקבל פטור על סמך תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה הפסיכומטרית).
 3. בעלי תעודות בגרות במגזר הערבי זכאים לפטור על סמך ציון 132 במבחן יע"ל.
 4. המעוניינים לגשת לבחינת פטור יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן במועדים שיפורסמו, ויקבלו שובר תשלום ודפי הדרכה לבחינה. ההשתתפות בבחינה כרוכה בתשלום. ציון עובר במבחן - 66.
 5. תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה הקולי, ולא יימסרו בטלפון.
 6. אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.
 7. כל מסמך המובא לצורך קבלת פטור, צריך להיות עם החותמת "העתק זהה למקור". 

תלמידים המתמחים בלשון עברית:

 1. אלה לא יורשו להשתתף בבחינת הפטור וילמדו בקורס "הבעה וסגנון" המיועד להם (ציון עובר בקורס זה הוא 75).
 2. מי שציונו בהבעה עברית בבחינת בגרות ישראלית רגילה 75 ומטה, ילמדשעתיים שבועיות במשך שנה.
 3. כל היתר ילמדו שעה  שבועית אחת במשך שנה.
 
 

עברית כשפה שנייה 
הגדרת "לומד עברית כשפה שנייה" חלה על כל מי שתעודת הבגרות שלו אינה ישראלית, למעט מי שכתב את הבחינה הפסיכומטרית בעברית.

א. לומדי עברית כשפה שנייה ממוינים לקורסים השונים לפי תוצאות מבחן יע"ל (ידע עברית לעולים בבחינה הפסיכומטרית הארצית), או לפי בחינות המיון הנערכות מפעם לפעם על ידי היחידה. תוצאות מבחני המיון יימסרו בימי ההרשמה לעריכת תכניות הלימודים ביחידה להבעה אקדמית ואולפן ובדקאנט הסטודנטים. תוצאות מבחני המיון ביחידה תקפות למשך 3 שנים.  

הזכאות לתואר מותנית בקבלת פטור מלימודי העברית. 

הסטודנטים חייבים להיבחן בבחינת מיון מיד עם קבלתם לאוניברסיטה ולהתחיל בלימודי עברית כשפה שנייה בשנה הראשונה ללימודיהם. סטודנטים שסווגו לרמות ג או ד חייבים ללמוד עברית שנתיים, ובסופן ייבחנו בבחינת גמר. סטודנטים שסווגו לרמות א או ב חייבים ללמוד עברית שלוש שנים, ובסופן ייבחנו בבחינת גמר.

ב. לפי תוצאות בחינת המיון הסטודנטים מסווגים כדלקמן:

רמה א 0 -20
רמה ב 21 - 50
רמה ג 51 - 60
רמה ד 61 - 70
רמה ה 71 - 80
רמה ו 81 ומעלה

ג.  אין פטור על סמך ציון  במבחן המיון (ראו סעיף ד להלן).

לפי תוצאות מבחן יע"ל הסטודנטים מסווגים כדלקמן:

רמה א 0 - 20
רמה ב 21 - 50
רמה ג 51 - 58
רמה ד 59 - 83
רמה ה 84 - 106
רמה ו 107 - 131

תלמידים שציונם במבחן יע"ל הוא 132 ומעלה פטורים מלימודי העברית (תלמידי חו"ל ותלמידים מהמגזר הערבי בלבד).

ד. תלמידים שציונם במבחן המיון הוא  96 ומעלה רשאים לגשת למבחן הפטור.
 1. הציון הפוטר במבחן הפטור הוא 86.
 2. הבחינה כרוכה בתשלום.
 3. המעוניינים לגשת לבחינה יירשמו ביחידה להבעה אקדמית ואולפן במועדים שיפורסמו ויקבלו שובר תשלום ודפי הדרכה לבחינה.
 4. תוצאות הבחינה מתפרסמות על לוח המודעות שליד מזכירות היחידה ובמענה הקולי, ולא יימסרו בטלפון. אין להשתתף במבחן הפטור יותר מפעם אחת.

ה. ציון המעבר מרמה לרמה הוא 66 לפחות. גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו מותנית בציון 66 לפחות.

משך הלימודים בקורסים לתלמידי חו"ל

 1. סטודנטים שסווגו לרמה ו - חייבים ללמוד 2 ש"ש לפחות.
 2. סטודנטים שסווגו לרמה ה - חייבים ללמוד 4  ש"ש לפחות.
 3. סטודנטים שסווגו לרמה ד -  חייבים ללמוד 6 ש"ש.
 4. ציון המעבר מרמה לרמה הוא 66 לפחות. גם הזכאות לפטור למסיימי רמה ו מותנית בציון 66 לפחות.

לתשומת לבכם:
בכל מקרה של ספק או טעות מנהלית הרישומים ביחידה הם הקובעים, והחלטת היחידה היא סופית ומחייבת את כל הנוגעים בדבר.