דרישות לתואר שלישי תשע"ט

1.

הגשת תכנית מחקר

2.

לימודים לפי תכנית מיוחדת שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי ממונה מטעמו

3.

השתתפות בסמינריון המחלקתי בכל שנות הלימודים

4.

השתתפות בקורס (או סמינריון) אחד בכל שנה עד להגשת עבודת הד"ר

המתמחים בתחום לשון המקרא יחויבו בקורס באכדית.

דרישות כלליות – ראו בתקנון האוניברסיטה ללימודי התואר השלישי.