דרישות לתואר שני תשע"ט

מסלול ישיר ללימודי התואר השני

מסלול זה הוא מסלול ישיר (מקוצר) לתלמידים מצטיינים, המשלב לימודי ב"א ומ"א. פרטים  להלן בפרק "לימודי התואר השני". פרטים נוספים על סדרי הלימודים, דרישות כלליות והליכי רישום מצויים בחוברת "מסלול ישיר לתואר שני" שבהוצאת המזכירות האקדמית.     

לימודי תואר שני                              

לימודי התואר השני מתקיימים בשני מסלולים:

א. מסלול ישיר לתלמידים מצטיינים המשולב בלימודי הב"א

ב. מסלול רגיל לאחר קבלת התואר הראשון

בכל אחד מן המסלולים קיימות שתי תכניות לימודים: האחת עם תזה והאחרת ללא תזה.

א.  המסלול הישיר

המסלול מיועד לתלמידים מצטיינים. ההצטרפות למסלול זה מתבצעת בעת הרישום לאוניברסיטה, כעבור שנת לימודים אחת או כעבור שתי שנות לימוד.

ללימודי שנה א' יוכלו להירשם תלמידים בעלי ציון משוקלל של 90 ומעלה בבחינות הבגרות, באישור ראש המחלקה. קבלתם כתלמידי המסלול הישיר מן המניין מותנית בציון ממוצע 85 ומעלה בקורסי שנה א' בלשון עברית.

למסלול זה יוכלו להצטרף תלמידים מצטיינים (בעלי ממוצע ציונים 85 ומעלה בלשון עברית) בתום שנה א' ובתום שנה ב' באוניברסיטה, באישור ראש המחלקה.

הלומדים במסלול הישיר ייגשו לבחינות  במועד א'. ממוצע ציונים גבוה נדרש בכל שנות הלימוד.

תלמידים שלא יעמדו באמת המידה הנדרשות למסלול הישיר,  או שיחליטו  להפסיק את לימודיהם לקראת התואר השני, יוכלו  לקבל תואר ראשון (ב"א) אחרי שלוש שנים אם ימלאו את חובות הב"א כנדרש במסלול הרגיל.

הלימודים מתקיימים בעיקר במסגרת חד-חוגית כדלקמן:

מסלול ישיר עם תזה 30 ש"ש

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות 8 ש"ש

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות שיש להם נגיעה בנושאי לשון (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה) 14 ש"ש

לימודי מ"א כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל עם תזה", ובכללם שני סמינריונים מתחומים שונים ובהדרכת שני מורים, כמפורט להלן ב"מסלול רגיל עם תזה"

סה"כ

52 ש"ש

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנה א' 9 ש"ש קורסי חובה (כמפורט בדרישות למקצוע ראשי – שנה א')   

וכן מכינה בערבית (4 ש"ש) ממכסת שעות הלימודים הכלליים. מי שנבחן בבחינת בגרות בהיקף של 3 יחידות ומעלה פטור מן המכינה בערבית.

שנה ב'  12 ש"ש קורסי חובה (כמפורט בדרישות למקצוע ראשי – שנה ב')

שנים ב' וג'   13 ש"ש    קורסי בחירה שנה ג' 5 ש"ש קורסי חובה (כמפורט דרישות למקצוע דו-ראשי שנה ג')

          8  ש"ש לימודים מקורסים לתלמידי מ"א (בכלל זה סמינריון וקורסים במחלקות אחרות – בתיאום עם ראש המחלקה)

שימו לב: תלמידי המסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש: 30 ש"ש לשון מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש לשון מקורסי התואר השני + 8 ש"ש בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.

שנה ד' 6 ש"ש לימודים מתוך הקורסים לתלמידי מ"א + עבודת גמר.

הערות: חובת השתתפות בסמינריון המחלקתי חלה על כל תלמידי המסלול הישיר משנה ג' ומעלה. השלמות וחובת שפות זרות ראו בסוף לימודי התואר השני.

מסלול ישיר ללא תזה

30 ש"ש

לימודים במחלקה ללשון העברית וללשונות שמיות

8 ש"ש

קורסי בחירה במחלקה או לימודים במחלקות אחרות, שיש להם נגיעה בנושאי הלשון  (קורסים אלה ייקבעו בתיאום עם המחלקה)

18 ש"ש

לימודים מקורסים לתלמידי מ"א כפי שמפורט להלן בסעיף "מסלול רגיל ללא תזה", ובכללם שלושה סמינריונים מתחומים שונים ובהדרכת שלושה מורים, כמפורט להלן ב"מסלול רגיל ללא תזה"

סה"כ      

 56 ש"ש

הדרישות בכל שלבי הלימוד

שנים א', ב' ו-ג'

ראה לימודים במסלול ישיר עם תזה, וכן ראה את הנאמר שם ב"שימו לב".

שנה ד'

8 ש"ש לימודים מקורסים לתלמידי מ"א  וכן 6 ש"ש בלימודי לשון או במחלקה אחרת

 

הערות:

1. על חובות תלמידי המ"א בלימודי האנגלית ראה בהמשך בסעיף ב'.

 

2. תלמידי המ"א במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום.

 

3. באישור ראש המחלקה או באישור היועץ למסלול הישיר יוכלו תלמידי המ"א במסלול ללא תזה להמיר קורסים במחלקה בקורסים ממחלקות אחרות.

 

 

4. חובת השתתפות בסמינריון המחלקתי חלה על כל תלמידי המסלול הישיר משנה ג' ומעלה.

שימו לב: תלמידי המסלול הישיר יהיו זכאים לתעודת ב"א רק לאחר שיסיימו את כל חובותיהם לתואר הראשון עד תום שנה ג' בהיקף של 46 ש"ש: 30 ש"ש לשון  מקורסי התואר הראשון + 8 ש"ש לשון מקורסי התואר השני +  ש"ש בחירה במחלקה או במחלקות אחרות.

 ב. המסלול הרגיל

מסלול רגיל עם תזה

 מכסת השעות והסמינריונים:

  • 14 ש"ש קורסים המשותפים לכל התלמידים וקורסים של כיוון ההתמחות הנבחר, ובהם שני סמינריונים אצל שני מורים שונים בנושאים שונים
  • השתתפות בסמינריון המחלקתי במשך כל שנות הלימודים
  • לימודים במחלקה או במחלקות אחרות, לפי קביעת ראש המחלקה והמנחה
  • תלמיד אשר לא הגיש את עבודת הגמר שלו עד סוף שנת לימודיו השנייה, יחויב בכל שנה בשמיעת קורס אחד במחלקה עד להגשת עבודתו.

פירוט הלימודים:

לימודים משותפים לכל התחומים:

4 ש"ש שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים). לתלמידים המתמחים בעברית החדשה – 2 ש"ש בלבד

1 ש"ש – הדרכה לכתיבה מדעית

לימודים על פי כיווני ההתמחות:

מוצעים חמישה כיווני התמחות:

1. לשון המקרא

2. לשון חכמים

3. לשון ימי הביניים

4. העברית החדשה ורקעה

5. לימודי לשונות שמיות

פירוט הלימודים על פי כיווני ההתמחות

1. לשון המקרא 2. לשון חכמים 3. לשון ימי הביניים

7 ש"ש מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים) 2  ש"ש העברית החדשה סה"כ: 9 ש"ש

4. העברית החדשה ורקעה

4 ש"ש מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים) 7 ש"ש העברית החדשה סה"כ: 11 ש"ש

5. לימודי לשונות שמיות

רשאי לבחור בכיוון זה בוגר התואר הראשון בכיוון הלשונות השמיות או בוגר לשון עברית כמקצוע מורחב (בהתמחות בלשונות שמיות). תלמידים אחרים יחויבו בלימודי השלמה בתחום זה מקורסי התואר הראשון.

4-2 ש"ש שפות שמיות (נוסף על לימודי החובה)

7-5 ש"ש מן הרבדים הקלאסיים (לשון המקרא, לשון חכמים, לשון ימי הביניים)

סה"כ: 9 ש"ש

עבודת הגמר תיכתב בכיוון ההתמחות.

הערות כלליות:

1.

בהסכמת ראש המחלקה ניתן להרכיב תכנית לימודים מיוחדת (שלא לפי הכיוונים המוצעים לעיל, אך בהיקף שווה), המותאמת להתעניינותו האישית של התלמיד ולכישוריו.

2.

תלמידים המתמחים בכיוון תנ"ך-אשורולוגיה וכן תלמידים המשתתפים בלימודי התואר השני הקשורים לאשורולוגיה במחלקות אחרות (היסטוריה כללית, תולדות ישראל ועוד) יקבעו את תכנית לימודיהם בתיאום בין שתי המחלקות.

3.

בהסכמת ראש המחלקה יוכלו תלמידי התואר השני להשתתף בקורס בחירה של התואר הראשון שלא למדו במסגרת לימודיהם לתואר הראשון (הפתוח לתואר השני) כחלק מדרישות הלימודים לקראת המ"א.

מסלול רגיל ללא תזה

התלמיד ילמד 18 ש"ש כמפורט להלן:

4-2 ש"ש שפות שמיות (אכדית או ניבים ארמיים)

 

 

1 ש"ש

הדרכה לכתיבה מדעית

15-13  ש"ש

שלושה סמינריונים בתחומים שונים אצל שני מורים לפחות (בתיאום עם המחלקה אפשר לבחור סמינריון אחד במחלקה אחרת). הסמינריונים יילמדו בהיקף שנתי או סמסטריאלי, כלומר בהיקף של 6-3 ש"ש.

 

יתר הקורסים שיילמדו הם קורסי בחירה, ובהם: קורס בלשני על רקע טקסטים מתקופת חז"ל, קורס בלשני על רקע טקסטים מימי הביניים וקורס מתקדם מתחום העברית החדשה או הבלשנות הכללית. ניתן לבחור בקורס בחירה אחד שמיועד לתלמידי התואר הראשון שהסטודנט לא למד במסגרת התואר הראשון.

הערות:

 

1. תלמידי מ"א במסלול ללא תזה חייבים בבחינת סיום.

השלמות

  1. תלמיד שלמד במסגרת התואר הראשון לשון עברית כמקצוע משני, יוכל להתקבל ללימודי התואר השני על תנאי. בשנה הראשונה ללימודיו יחויב התלמיד בהשלמות של 6 ש"ש: סמנטיקה לקסיקלית (1 ש"ש), סמנטיקה של המשפט (1 ש"ש) וקורסים מלימודי התואר הראשון שלא נכללו בתכנית לימודיו לקראת התואר הראשון (4 ש"ש).

ב.    תלמיד שלמד לשון עברית כמקצוע ראשי לקראת התואר הראשון במסגרת אחרת אפשר שיחויב בלימודי השלמה על פי תכנית שתיקבע על ידי  ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני.

ג.    תלמיד שלמד תואר ראשון במקצוע שאינו לשון עברית יחויב בלימודי השלמה על פי תכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות.

שפות זרות

  1. אנגלית כשפה זרה:  פטורים מבחינת המיון בוגרי תואר ראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים", באוניברסיטאות: בר-אילן, תל-אביב, חיפה, בן-גוריון, העברית, אריאל, הפתוחה והטכניון.
  2. שפה זרה נוספת: תלמידים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת. נדרשת ידיעה ברמה של קריאת טקסטים באחת מן השפות: גרמנית, צרפתית, ספרדית, רוסית או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני התלמיד.

 

מסלול ללא תזה לבוגרי עריכת לשון

 

המסלול מיועד לבוגרי לימודי תעודה בעריכת לשון באוניברסיטת בר-אילן. התלמיד ילמד 16 ש"ש בשנה אחת לבחירה מן הקורסים למ"א. מתוכם שני סמינריונים בהדרכת שני מורים שונים. בוגר לימודי תעודה בעריכת לשון שלא למד לשון עברית בתואר הראשון יחויב ב-4 ש"ש השלמות על פי תוכנית שתיקבע על ידי ראש המחלקה או על ידי היועץ לתואר השני. יש לסיים את לימודי ההשלמה בממוצע של 80 לפחות. תלמידים במסלול זה חייבים בבחינת סיום.

שפות זרות

  1. אנגלית כשפה זרה: פטורים מן הקורס באנגלית לתואר שני תלמידים שעמדו בבחינה ברמת "פטור" לתואר השני וכן בוגרי התואר הראשון בעלי ציון 85 ומעלה בקורס "אנגלית למתקדמים".
  2. שפה זרה נוספת: תלמידים לתואר השני עם תזה חייבים בלימודי שפה זרה נוספת. נדרשת ידיעה ברמה של קריאת טקסטים באחת מן השפות: גרמנית, ספרדית, רוסית או כל שפה אחרת שהמנחה ימליץ עליה בפני התלמיד.

                                                                         קורסי בחירה לתואר שני

קוד מלא

שם

סה"כ שעות

סוג מפגש

 דרישות קדם

דרישות משלימות

 

12512

לשון הפיוט

1

הרצאה

 

 

12630

מבוא לחקר השיח

 1

הרצאה

 

 

12724

פרקים בפרגמטיקה

 1

הרצאה

 

 

12730

פרקים בפרגמטיקה

 1

סמינריון

 

 

12750

סוגיות בתחביר לשון חכמים

 2

הרצאה

 

 

12751

סוגיות התחביר לשון חכמים

2

סמינריון

 

 

12761

בחינת סיום לתואר שני מסלול ב'

 

בחינה

 

 

12763

קריאה בקערות מאגיות ארמיות מבבל

 2

הרצאה

 

 

12772

הדרכה לכתיבה מדעית

 1

סדנה

 

 

12788

סוגיות בדקדוק העברית החדשה

 1

הרצאה

 

 

12817

קולוקויום מחלקתי

 

קולוקויום

 

 

12819

קולוקויום מחלקתי

 

קולוקויום

 

 

12825

לשון התפילה

1

הרצאה

 

 

12826

לשון התפילה

 1

סמינריון

 

 

12848

מנדעית למתחילים

 2

הרצאה

 

 

12849

מנדעית

למתקדמים

 2

הרצאה

 מנדעית למתחילים

 

12860

אכדית למתחילים א'

 2

הרצאה

 

אכדית למתחילים ב'

12861

אכדית למתחילים ב'

 2

תרגיל

 

 אכדית למתחילים א'

129020

דת ושלטון במסופוטמיה

 1

הרצאה

 

 

129070

שאלות ותשובות במקרא

 1

הרצאה

 

 

129071

סוגיות לשון ומגדר

 1

הרצאה

 

 

129072

שאלות ותשובות במקרא

 1

סמינריון

 

 

129074

סוגיות לשון ומגדר

 1

סמינריון

 

 

129090

שמית מערבית ניבים ותרבויות

 1

הרצאה